Lễ Kỷ Niệm


Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa của Miền Nam Việt Nam được thành lập từ năm 1955, với ngày truyền thống còn gọi là Ngày Quân lực vào ngày 19 tháng 6.


Tuesday, 16 February 2021

Một số người sinh ra để làm tội phạm... ?

0 comments:

Post a Comment

Covid-19 World Daily Update

 
Web Statistics