Friday, 26 February 2021

Biếm Họa Về Chính Quyền Biden

Ai nói binden ko làm dc gì cho Hoa Kỳ là sai 
Ông ấy đã làm dc điều rất lớn lao , 
là cho người dân Mỹ trắng mắt ra , và hối cũng ko kịp

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'FlagAndCross.com ©2021 BRA.m Creators.com AMERICA ST 1ST 2021 CHINA1ST 1ST CHINA 2020 BIDEN WHITEHOUSE'Có thể là tranh biếm họa về ‎đang đứng và ‎văn bản cho biết '‎BRANCO 2021 Creators.com LegalInsurrection.com AMERICA ه LOOK!!! THEY'RE TMPEACHING TRUMP,, AGAIN BIDEN KECUTIVE ORDERS MEDIA‎'‎‎Có thể là tranh biếm họa về văn bản cho biết 'BRANCO Government Americans for Limited ©2021 Creators.com Hãy bám vào nó thiểu lương tổi giờ $15.00/ Tiểu thương ỘNG M COVID'Có thể là tranh biếm họa về văn bản cho biết 'BRAN.cm BRANCO 2021 Creators.com LegalInsurrection.com TAKE THAT DONALD TRUMP LFS. BORDER SECURITY'Có thể là hình ảnh về đang đứng và văn bản cho biết 'karelt.com RÃ BẠI-ĐẦN, DẦN, RUN BẦN BẬT POTUT PRESIDENT OF THE UNITED THUGS Bại-Đần tui vừa gởi tiền qua Paris để tụi nó làm cho thế giới mát lại, ai dè tụi nó quá tay khiến Texas lạnh thế ni, chắc tui chết quá. PHẢI ĐÒI TIỀN LUI mới được!!'

0 comments:

Post a Comment

Covid-19 World Daily Update

 
Web Statistics