Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Tuesday 8 April 2014

CỜ VÀNG CHÍNH NGHĨA !


                         
Biểu-tình chống-Vẹm: bốn-phương
Cộng-đồng Tỵ-nạn: xuống-đường hô-to !
Cờ-Vàng: biểu-tượng Tự-do
Nhân-quyền Dân-chủ: ấm-no phú-cường !
Công-bình bác-ái: hỗ-tương
An-cư lạc-nghiệp: thân-thương trợ-phò !
Sau-ngày Quốc-nạn: buồn-xo
Dân-lành thống-khổ: cam-go nhọc-nhằn !
                ******
Chùa-chiền chợ-búa: cấm-ngăn
Quân-nhân Công-chức: khó-khăn trăm-bề !
Tương-lai tối-ám: não-nề
Tìm-đường vượt-thoát: nguyện-thề phục-hưng !
Cờ-Vàng Sọc-Đỏ: tưng-bừng
Tự-do Dân-chủ: không-ngừng đấu-tranh !
Ghi-ơn: Chiến-sĩ Vô-danh
Anh-hùng Dân-tộc: rạng-danh Lạc-Hồng !
                   ******
An-dân bảo-Quốc: rã-ròng
Anh-thư Tuấn-kiệt: xung-phong cứu-đời !
Lưu-truyền Việt-sử: sáng-ngời
Tướng-hùng tuẫn-tiết: muôn-đời chẳng-phai !
Cơ-Trời ách-Nước: họa-tai
Vẹm-thờ Trung-cộng công-khai: bại-tồi !
Đất-đai hải-đảo: tiêu-rồi
Việt-gian bán-Nước: Cơ-ngơi nhụa-nhầy !
              ******
Cộng-đồng Tỵ-nạn: Âu-Tây
Gia-thù Quốc-hận: đong-đầy não-tâm !
Tà-quyền Cộng-phỉ: hiểm-thâm
Lưu-vong biệt-Xứ: thân-nhân cách-rời !
Đảng-viên tham-nhũng: khắp-nơi
Sơn-hà rách-nát: tả-tơi điêu-tàn !
Tài-nguyên lãnh-thổ: nguy-nan !...
Quay-lưng ngoảnh-mặt: nào-an giấc-nồng ?
                   ******
Làm-thơ tố-Vẹm: rã-ròng
Ước-mong đánh-thức: Lạc-Hồng Trung-kiên !
Tiếp tay yểm-trợ: Sinh-viên
Dân-oan Tôn-giáo: luân-phiên diệt-thù !
Khử-trừ lũ-Vẹm: hèn-ngu
Tay-sai Nô-lệ: Tàu-phù Bắc-Kinh !
Cờ-Vàng Chính-nghĩa: hồi-sinh
Sơn-hà quang-phục: dân-tình thảnh-thơi !.

                                Xuân-Nương

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.