Lễ Kỷ Niệm


Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa của Miền Nam Việt Nam được thành lập từ năm 1955, với ngày truyền thống còn gọi là Ngày Quân lực vào ngày 19 tháng 6.


Tuesday, 8 April 2014

CỜ VÀNG CHÍNH NGHĨA !


                         
Biểu-tình chống-Vẹm: bốn-phương
Cộng-đồng Tỵ-nạn: xuống-đường hô-to !
Cờ-Vàng: biểu-tượng Tự-do
Nhân-quyền Dân-chủ: ấm-no phú-cường !
Công-bình bác-ái: hỗ-tương
An-cư lạc-nghiệp: thân-thương trợ-phò !
Sau-ngày Quốc-nạn: buồn-xo
Dân-lành thống-khổ: cam-go nhọc-nhằn !
                ******
Chùa-chiền chợ-búa: cấm-ngăn
Quân-nhân Công-chức: khó-khăn trăm-bề !
Tương-lai tối-ám: não-nề
Tìm-đường vượt-thoát: nguyện-thề phục-hưng !
Cờ-Vàng Sọc-Đỏ: tưng-bừng
Tự-do Dân-chủ: không-ngừng đấu-tranh !
Ghi-ơn: Chiến-sĩ Vô-danh
Anh-hùng Dân-tộc: rạng-danh Lạc-Hồng !
                   ******
An-dân bảo-Quốc: rã-ròng
Anh-thư Tuấn-kiệt: xung-phong cứu-đời !
Lưu-truyền Việt-sử: sáng-ngời
Tướng-hùng tuẫn-tiết: muôn-đời chẳng-phai !
Cơ-Trời ách-Nước: họa-tai
Vẹm-thờ Trung-cộng công-khai: bại-tồi !
Đất-đai hải-đảo: tiêu-rồi
Việt-gian bán-Nước: Cơ-ngơi nhụa-nhầy !
              ******
Cộng-đồng Tỵ-nạn: Âu-Tây
Gia-thù Quốc-hận: đong-đầy não-tâm !
Tà-quyền Cộng-phỉ: hiểm-thâm
Lưu-vong biệt-Xứ: thân-nhân cách-rời !
Đảng-viên tham-nhũng: khắp-nơi
Sơn-hà rách-nát: tả-tơi điêu-tàn !
Tài-nguyên lãnh-thổ: nguy-nan !...
Quay-lưng ngoảnh-mặt: nào-an giấc-nồng ?
                   ******
Làm-thơ tố-Vẹm: rã-ròng
Ước-mong đánh-thức: Lạc-Hồng Trung-kiên !
Tiếp tay yểm-trợ: Sinh-viên
Dân-oan Tôn-giáo: luân-phiên diệt-thù !
Khử-trừ lũ-Vẹm: hèn-ngu
Tay-sai Nô-lệ: Tàu-phù Bắc-Kinh !
Cờ-Vàng Chính-nghĩa: hồi-sinh
Sơn-hà quang-phục: dân-tình thảnh-thơi !.

                                Xuân-Nương

0 comments:

Post a Comment

Covid-19 World Daily Update

 
Web Statistics