Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Sunday 14 April 2013

KHÁNG THƯ: CĐNVQGHK Phản Kháng Nghị Quyết SJ455

CĐNVQGHK Phản Kháng Việc Công Nhận Ngày 30-4 là

Ngày Nam Việt Nam
.


                 KHÁNG THƯ
Của Tập Thể Người Việt tại Hoa Kỳ
Về việc Quốc Hội Tiểu Bang Virginia Ban Hành Quyết Nghị
Công Nhận Ngày 30 tháng 4 là “Ngày Nam Việt Nam”
Hoa Kỳ ngày 12 tháng 04 năm 2013
Kính gởi: Quý vị Nghị Sĩ và Dân Biểu Quốc Hội Tiểu Bang Virginia
1000 Bank Street Richmond, VA 23219
Kính thưa quý vị,
Chúng tôi nhận được tin có một vài cá nhân đã đệ trình thư yêu cầu đặt tên “Ngày Nam Việt Nam” hay “Ngày Việt Nam Cộng Hòa” cho ngày Quốc Hận 30 tháng 04. Liên tiếp trong hai ngày 21 và 22 tháng 02 năm 2013, Lưỡng Viện Quốc Hội Virginia đã chấp thuận thư yêu cầu này qua Nghị Quyết SJ455.
Thông qua Nghị quyết SJ 455 nói lên sự quan tâm đặc biệt của quý Dân Biểu tiểu bang Virginia đối với biến cố lịch sử của quê hương chúng tôi. Thay mặt các tổ chức cộng đồng và đoàn thể Việt Nam trên toàn quốc Hoa Kỳ, chúng tôi trân trọng cám ơn lòng ưu ái của quý vị.
Tuy nhiên, đối với người Việt Nam chúng tôi, ngày 30 tháng 04 năm 1975 là ngày đánh dấu một biến cố đau thương của Đất Nước và Dân Tộc Việt Nam. Vì:
Ngày 30 tháng 04 năm 1975, Việt Nam bị cộng sản hoàn toàn thống trị, mở ra một trang đen tối, bi thảm trong lịch sử Việt Nam
Từ ngày 30 tháng 04 năm 1975, hàng triệu người Việt phải bỏ nước ra đi
Từ ngày 30 tháng 04 năm 1975, hàng trăm ngàn người Việt tử nạn trên đường vượt thoát chế độ cộng sản.
Từ ngày 30 tháng 04, hàng trăm ngàn quân cán chính Việt Nam Cộng Hoà bị đưa vào các trại tù khổ sai, mà hàng chục ngàn người đã chết vì đói khát, bệnh tật và tra tấn nhục hình.
Do đó, Ngày 30 tháng 04 đã được người Việt Nam trên toàn thế giới đặt tên là Ngày Quốc Hận và tại các thành phố có đông người Việt tị nạn, đều tổ chức Lễ Tưởng Niệm hàng năm vào ngày này..
Chúng tôi cũng biết rằng, vào năm 2002, lưỡng viện Quốc Hội Virginia đã công nhận ngày 30 tháng 04 là “National Vietnamese Remembrance Day” qua Nghị Quyết SJ139, được bảo trợ bởi Thượng Nghị Sĩ Leslie Byrne.
Kính thưa quý vị,
Nghị Quyết SJ 455 đã không nói lên đúng cái ý nghĩa đích thực của ngày 30 tháng 04 đối với cộng đồng Việt Nam. Cho nên, thay vì đây là tin mừng, nay trở thành một tin không vui cho tập thể người Mỹ gốc Việt.
Vì vậy, chúng tôi khẩn thiết yêu cầu quý Dân Biểu của Lưỡng Viện Quốc Hội Virginia hãy dành Nghị Quyết này cho một dịp khác và giữ ngày 30 tháng 04 hàng năm là ngày “National Vietnamese Remembrance Day” cho đúng với ý nghĩa đích thực của nó.
Rất mong được sự giúp đỡ nhanh chóng và dứt khoát của quý vị.
Trân trọng
Đồng ký tên:
1. CĐNVQGHK:
- Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu
- Huỳnh Thu Lan, Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành
- Nguyễn V Tần, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát.
2. CĐVNHK:
- Mạc Hồng Quang, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu
- Tôn Nữ Hoàng Hoa, Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành
3. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant
- Nguyễn Kinh Luân, Chủ Tịch
4.- CĐNVQG Bắc Cali
- Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ Tịch
5.- CĐNVQG Arkron, Ohio
- Cao Dinh, Chủ Tịch
6. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Cleveland, Ohio – Đinh Cao, Chủ Tịch
7. Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Grand Rapids, Michigan
- Phạm Hùng Kiệt, Chủ Tịch
- Dương văn Biểu, Phó Chủ Tịch
8. Hội Cựu Chiến Binh Michigan
– Nguyễn Thanh Vân, Chủ Tịch
9. Liên Trường Sĩ Quan Trừ Bị QLVNCH
– Nguyễn Hữu Nhân, Chủ Tịch
(Kháng Thư đang được vận động các đoàn thể tham gia ký tên)
April 15, 2013
Letter of Objection to the Recognition of April 30th as “South Vietnamese Recognition Day”
From: Concerned Vietnamese American in the USA
To: The State of Virginia Congress
1000 Bank Street Richmond, VA 23219
Dear Senators and Representatives,
We acknowledged that some individuals had submitted a petition to name our mourning day April 30th as “South Vietnamese Recognition Day” . As a result, the Congress of Virginia State – after two day of discussion on February 21nd and 22nd – passed the Resolution SJ-455 to approve said demand.
By working on the Resolution SJ-455, you have shown your concern on an important historic event that happened in our motherland Vietnam. On behalf of the Vietnamese American Communities and Organizations, we’d like to express our deepest gratitude to your noble move to our cause.
But we also want to express our disappointment to the Resolution for the following reasons:
1.- April 30th, 1975 marks a darkest page in our Vietnamese history when the Communists took power in Saigon, thus all over our nation.
2.- April 30th is the day that tens of millions of Vietnamese people began to suffer the brutal policies of the Vietnamese Communist Party that led to the Boat People diaspora in which hundreds of thousands lost their lives on the high sea.
3.- April 30th is also the day that hundreds of thousands of South Vietnamese officers and civil servants, even priests and businessmen were detained in hard labor concentration camps in years. Many of them died of starvation, torture, illness, and many other causes.
Therefore – wherever outside Vietnam – Vietnamese people commemorate the April 30th as “Ngay Quoc Han”, meaning “the Day of Mourning”.
We learned that in 2002, the Congress of Virginia State did recognize April 30th as “National Vietnamese Remembrance Day” by passing the Resolution SJ-137 which was endorsed by the Honorable Senator Leslie Byrne.
The recent Resolution SJ-455 doesn’t reflect the true meaning of the “April 30th” that the Vietnamese people have in their thought. We are not happy that “April 30th” is given any names other than Remembrance or Mourning Day.
We, Vietnamese Americans, promptly request the Congress of Virginia State to keep the Resolution SJ-455 for another day, but reconfirm the name “National Vietnamese Remembrance Day” instead.
Thank you for your concern and consideration.
Signed by
The Vietnamese American Community of the USA
- Mr. Tien Ngoc Nguyen, Chairman of the Representative Board
- Ms. Thu Lan Huynh, Chairwoman of the Executive Board
- Mr. Tan Van Nguyen, Chairman of the Supervisory Board.
The Vietnamese Community of the USA
- Mr. Quang Hong Mac, Chairman of the Representative Board.
- Ms. Hoang Hoa Ton Nu, Chairwoman of Executive Board.
The Vietnamese American Community of Tarrant County, Texas
- Mr. Luan Kinh Nguyen, President
The Vietnamese American Community of Arkron, Ohio
- Mr. Dinh Cao, President.
The Vietnamese American Community of North California
- Mr. Tien Nguyen, President

                                                       

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.