Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Wednesday 18 January 2017

Sự thực, Hồ Tập Chương (HCM) đã dâng Ải Nam Quan

Tỉnh dậy đi Anh! Tỉnh dậy đi Em! Đừng mê ngủ khì chế độ đang bán con cháu quý vị làm nô lệ cho giặc Tàu.
Hãy đọc tài liệu hiếm có. Nguồn gốc đảng CSVN do Mao Trạch Đông, cho gián điệp Tàu lấy tên HCM đã chết ở Thuợng Hải năm 1932. Âm mưu xăm lăng Việt Nam bằng con đường đồng hóa... Đó là tại sao đảng CSVN lại độc ác, độc tài, dộc tôn, độc đảng, độc nhất, và chỉ có một chữ là Độc lập thì không có mà thôi. Không có ghi trong tự điển cùa cu ly Hồ....

Đảng CSVN do Tau phiên bản của tình báo TQ (Kỳ 1)

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.