Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Thursday 17 April 2014

TUNG HỎA MÙ “HÒA GIẢI HÒA HỢP“ NHẰM CỨU CƠ CHẾ BỆNH HOẠNThứ Năm tuần trước, trong loạt bài NHỮNG NHẬN ĐỊNH THEO DÒNG THỜI SỰ, đứng về mặt đấu tranh giải thoát Dân Tộc khỏi cảnh nô lệ dưới Cơ chế CSVN, chúng tôi viết về cái chết của Ts CÙ HUY HÀ VŨ khi bỏ Quê Hương sang Hoa kỳ. Trong bài ấy, chúng tôi đã đưa ra 5 dự phóng về việc Ts.Cù Huy Hà Vũ được trả tự do sớm và sang Hoa kỳ. Trong số những dự phóng ấy, có ba điểm liên hệ đến hỏa mù “Hòa Giải Hòa Hợp“ như sau:
=>       3)         Một số đông nghi ngờ rằng đây chỉ là đòn hỏa mù để đánh lạc tình trạng nguy hiểm mà CSVN đang phải đứng trước sự phẫn nộ của quần chúng quốc nội mỗi ngày mỗi tăng để đi đến NỔI DẬY dù với BẠO ĐỘNG để chấm dứt cái tà quyền CSVN.
=>       4)         Một số đông khác nghĩ đây là việc chính CSVN, cùng với nhóm chính khách cơ hội nhằm nhẩy bàn độc đang nằm tại Hải ngoại, muốn đi đến “Hòa Giải Hòa Hợp“ để CSVN vẫn tiếp tục giữ Cơ chế cũ mà hạ cánh an toàn và đám chính khứa cơ hội tại hải ngoại có dịp nhẩy bàn độc hớp những mẩu bánh rơi rụng thẩy xuống. Các chính khứa này hoạt động mạnh với một số Dân biểu, Nghị sĩ Hoa kỳ.
=>       5)         Một số người còn cho rằng đây là cái đòn mà CSVN mượn chính hai chữ NHÂN QUYỀN mà Hoa kỳ và một số Phong trào Việt Nam hải ngoại tung ra để tấn công CSVN, làm khí giới cho mình để chính CSVN tấn công lại Hoa kỳ và những Phong trào ấy nhằm thu vào được những cái giá béo bở mà Hoa kỷ đang nhử CSVN như cái giá TPP chẳng hạn. CSVN mượn thế “gậy ông đập lưng ông“. NHÂN QUYỀN là cái dây thung, dương ra để bắn người khác, nhưng có thể bật ngược lại chính mình .
            Không phải chỉ một mình Ts.Cù Huy Hà Vũ  được thả ra sớm, mà còn một số người khác nữa như các Oâng NGUYỄN HỮU CẦU, ĐINH ĐẶNG ĐỊNH, NGUYỄN TIẾN TRUNG, VI  ĐỨC HỐI.
            Tin tức cũng cho thấy Nguyễn Thanh Sơn gặp TNS NGÔ THANH HẢI như mở đầu cho việc vận động “Hòa Giải Hòa Hợp“.Nguyễn Thanh Sơn đã mời TNS Ngô Thanh Hải về thăm Việt Nam như dấu hiệu bắt đầu Hòa Giải Hòa Hợp. Chúng tôi đã phê bình TNS Ngô Thanh Hải tỏ ra yếu khi trả lời rằng Oâng sẵn sàng về thăm Việt Nam nếu CSVN thả thêm những tù nhân khác nữa cho tới con số 10 người chẳng hạn. Cái yếu của TNS Ngô Thanh Hải là chỉ đặt việc thả một số cá nhân ra khỏi nhà tù nhỏ trong khi ấy điều kiện căn bản của Hòa Hợp Hòa Giải là cà Dân Tộc Việt Nam sống như nô lệ trong nhà tù lớn của CSVN. Việc Hòa Hợp Hòa Giải là giữa khối Dân Tộc 90 triệu người và đảng CSVN.
            Vấn đề mà chúng ta đặt ra đây là việc “Hòa Giải Hòa Hợp“ này sẽ :
(i)                 giữa ai với ai ?;
(ii)               (ii) cái Cơ chế CSVN hiện hành còn tồn tại hay phải chôn vùi đi ?    
Chúng ta không tiên thiên phủ nhận “Hòa Giải Hòa Hợp“, mà việc chấp nhận phải tùy thuộc những trả lời cho hai câu hỏi vừa đặt ra trên đây.
(i)      “Hòa Giải Hòa Hợp“ giữa ai với ai ?
           
            Hòa Hợp Hòa Giải phải đặt đúng đối tượng, nếu không đó chỉ là việc lừa đảo ngay từ đầu để tránh đối tượng chính.
            Hòa Hợp Hòa Giải sai đối tượng:
*          Nếu CSVN chỉ đặt việc Hòa Giải Hòa Hợp giữa CSVN với khối đồng bào tỵ nạn tại Hải ngoại, đó là đặt sai vấn đề. Nhất nữa, CSVN chỉ chọn ra một số thành phần hoạt động chính trị ở Hải ngoại theo khuynh hướng chính trị của mình để thảo luận vấn đề Hòa Giải Hòa Hợp thì càng đặt sai vấn đề hơn nữa.
*          Việc Hòa Giải Hòa Hợp không phải là việc thả một số tù chính trị để các Tổ chức Nhân đạo Quốc tế khen Cơ chế của mình có Nhân quyền nhằm giữ nguyên Cơ chế cai trị như cũ.
*          Việc Hòa Giải Hòa Hợp cũng không phải là việc trả giá chiều lòng Hoa kỳ để thâu tóm cho đảng CSVN một số những quyền lợi như nhận được tiền đầu tư hay được vào TPP.
            Càng sai trái hơn nữa nếu CSVN tính toán việc thả tù nhân như đấm miệng hay tấn công ngược lại  những Tổ chức, những Phong trào từng hô hào đấu tranh cho Nhân quyền. Nếu tính toán CSVN như vậy, thì những Tổ chức, những Phong trào đấu tranh Nhân quyền giống như tòng phạm với mưu đồ gian xảo của CSVN vậy.
            Tất cả những Hòa Giải Hòa Hợp trên đây chỉ hạn hẹp giữa những thành phần lãnh đạo Xã hội hay Phong trào Đấu tranh chứ không đếm xỉa đến khối quần chúng, nạn nhân của một Cơ chế cai trị. Nếu không đếm xỉa đến quần chúng nạn nhân, thì việc Hòa Giải Hòa Hợp chỉ còn là việc chia ghế với nhau để cai trị thủ lợi giữa những Lãnh đạo
            Hòa Hợp Hòa Giải đúng đối tượng:          
Tại Việt Nam, vấn đề tranh chấp trong bao chục năm trường là giữa  Cơ chế CSVN cai trị độc tài và Dân Tộc Việt Nam bị trị như nô lệ. Đây là hai đối tượng đích thực của việc Hòa Giải Hòa Hợp. Vì vậy việc Hòa Hợp Hòa Giải đích thực là giữa hai đối tượng ấy chứ không phải là Hòa Giải Hòa Hợp với người Việt tỵ nạn ở Hải ngoại, hay với Mỹ, với những Tổ chức, phong trào đấu tranh cho Nhân quyền… Khi mà CSVN Hòa Giải Hòa Hợp thực sự với Dân Tộc VN ở quốc nội rồi, thì khỏi cần đặt vấn đề này với khối người Việt tỵ nạn, hay với Mỹ, với những Tổ chức, Phong trào đấu tranh cho Nhân quyền.
            Không Hòa Hợp Hòa Giải với Dân Tộc Việt Nam bị trị như nô lệ, thì việc Hòa Giải Hòa Hợp với khối người Việt tỵ nạn ở Hải ngoại hay với Mỹ, với những Tổ chức, những Phong trào đấu tranh Nhân quyền chỉ là trò gian xảo lừa bịp mà thôi. Cũng vậy, nếu khối người Việt tỵ nạn ở Hải ngoại hay Mỹ, các Tổ chức, Phong trào đấu tranh Nhân quyền chấp nhận Hòa Giải Hòa Hợp với CSVN để Cơ chế CSVN hiện hành tiếp tục tồn tại, thì đó chỉ là tiếp tục tòng phạm với tội ác của CSVN mà thôi.
(ii)     Cái Cơ chế CSVN hiện hành còn tồn tại
hay phải chôn vùi đi ?
            Đích điểm căn bản phải đạt được của Hòa Giải Hòa Hợp giữa hai đối tượng chính yếu trên đây là cái Cơ chế CSVN hiện hành phải bị chôn vùi hẳn đi hay còn tồn tại. Tất cả những tha hóa Xã hội và việc phá sản Kinh tế quốc dân có nguồn gốc là chủ trương Độc tài Độc đảng Chính trị nắm Chủ đạo Kinh tế.
            Nếu Hòa Hợp Hòa Giải chỉ ở việc cắt tỉa nhánh cành thuộc phần ngọn cho có vẻ đẹp, mà cái gốc Cơ chế vẫn nằm đó như cũ, thì những cành lá vẫn chồi ra làm tha hóa Xã hội và phá sản Kinh tế. Tỉ dụ chỉ thả một số tù nhân chính trị cho đẹp mà cái gốc độc tài chính trị và gốc chủ đạo Kinh tế còn đó, thì Cơ chế sẽ bắt tù những người khác sau đó vì chống bất công xã hội. Bản chất của Cơ chế là phi nhân quyền, thì không thể nói đến việc cải thiện nhân quyền ở một số việc.
            Việc thả một số người ra khỏi nhà tù nhỏ không thể nói là cải thiện nhân quyền bởi vì cả Dân Tộc vẫn phải sống trong một nhà tù lớn. Vì vậy:
1)         Nếu đấu tranh cho nhân quyền mà chỉ nhằm đưa được một số cá nhân ra khỏi nhà tù nhỏ, thì đó chỉ là kiện toàn cho một Cơ chế tội ác vẫn nằm đó để bắt toàn Dân ở trong một nhà tù lớn. Đấu tranh cho nhân quyền mà chỉ ở mức độ kiện toàn Cơ chế để tồn tại lâu thêm nữa, thì đó là tòng phạm với tội ác CSVN.
2)         Hòa Hợp Hòa Giải thực sự là phải đi đến chỗ chôn vùi hẳn cái Cơ chế CSVN, cái nguồn gốc gây tranh chấp bao chục năm trường giữa hai đối tượng chính yếu: đảng CSVN độc tài độc đảng nắm chủ đạo Kinh tế quốc dân và Dân tộc Việt Nam bi trị như nô lệ để phục vụ cho đảng CSVN.
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 17.04.2014
Web: http://VietTUDAN.net

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.