Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Wednesday 28 August 2013

ĐẢNG CỘNG HÒA DÂN TỘC HAY ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘI


Ngày 22.08.2013, giữa sự xôn xao trong cũng như ngoài nước về những bài viết của hai Ông LÊ HIẾU ĐẰNG và HỒ NGỌC NHUẬN về việc kêu gọi thành lập một đảng Chính trị ĐỐI LẬP và tên đảng được đề nghị là đảng DÂN CHỦ XÃ HỘI., chúng tôi đã viết một bài góp ý với Ls.LÊ HIẾU ĐẰNG. Hai Ông LÊ HIẾU ĐẰNG và HỒ NGỌC NHUẬN đã là những người cực lực phá phách Thể chế VIỆT NAM CỘNG HOÀ tại Miền Nam Việt Nam ngay chính trong thời điểm mà quân dân cán chính Miền Nam đã phải đổ bao xương máu bảo vệ những giá trị Cộng Hòa của Chính thể trước sự xâm lăng bằng võ lực không những của Bắc Việt mà còn của Thế giới Cộng sản nữa. Sự phá hoại và phản bội của hai Ông đã làm cho nhiều người nghi ngờ sự phản tỉnh thực hay giả, và việc thành lập đảng đối lập với CSVN là cuội hay thực. Chúng tôi đã giữ một lập trường THỰC TIỄN với câu nói : »Khi thằng quỷ Lucifer chỉ đường cho tôi lên Thiên đàng, thì tôi hợp tác với nó trong khi ấy vẫn tỉnh táo nhắc cho mình rằng nó là thằng quỷ Lucifer sẵn sàng phản bội ! »
Trong cuốn Sách CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP 2013 : ĐƯỜNG TIẾN VỮNG CHẮC, đã xuất bản tại Ventura, California vào cuối tháng 6 năm nay, chúng tôi cũng đã viết Bài thứ 7 ngày 04.04.2013 về sự cần thiết phải tiến đến thành lập một đảng ĐỐI LẬP. Đảng đối lập này có hai giai đoạn đấu tranh :
(i) Gai đoạn I :
Trên đường tiến của cuộc CÁCH MẠNH HIẾN PHÁP, phải có nhân sự điều hợp SỨC MẠNH KHẢ THỂ của quần chúng để sẵn sàng phản ứng khi đảng CSVN cố thủ giữ ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP tiên thiên trao phó cho họ quyền điều hành Quốc gia với «chủ thuyết ngoại lai Mác-Lê và tưởng Hồ Chí Minh«. Sự ĐỐI LẬP ở đây là đối lập giữa quyền DÂN CHỦ chân chính của Dân Tộc và tà quyền ĐỘC TÀI của một đảng phái cố thủ nắm quyền hành.
         (ii) Giai đoạn II :
         Từ tầng lớp nhân sự điều hành cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP ở Giai đoạn I, chúng ta tiến tới một đảng chính thức với trọng trách, một khi đã HỦY BỎ ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP, dành lại quyền DÂN CHỦ cho quần chúng, thì đảng này XÂY DỰNG một Thể chế DÂN CHỦ đa nguyên đa đảng theo truyền thống Văn Hóa Dân Tộc. Sự hiện diện của một đảng ĐỐI LẬP XÂY DỰNG là một đòi hỏi của chính cuộc CÁCH MẠNH HIẾN PHÁP bởi lẽ nếu chúng ta huỷ bỏ được Điều 4 Hiếp Pháp rồi, mà không có nỗ lực xây dựng DÂN CHỦ cho Dân, thì chúng ta lại bỏ trống thành quả đạt được cho những nhóm đảng mang tham vọng ĐỘC TÀI hoành hành.
         Chính vì sự cần thiết tiến đến một đảng Chính trị qua hai Giai đoạn trên, mà chúng tôi giữ Lập trường THỰC TIỄN khi hai Ông LÊ HIẾU ĐẰNG và HỒ NGỌC NHUẬN tuyên bố lập đảng. Chúng tôi đòi buộc đảng DÂN CHỦ XÃ HỘI mà hai Ông kêu gọi thành lập phải thực hiện điều kiện tiên quyết nằm ở Giai đoạn I mà chúng tôi mới trình bầy trên đây, nghĩa là đảng Dân Chủ Xã Hội phải tham gia với cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP đòi bằng được đảng CSVN phải HỦY BỎ ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP. Việc huỷ bỏ Điều 4 Hiến Pháp có nghĩa là hủy bỏ quyền tiên thiên ĐỘC TÀI mà đảng CSVN tự ý cho vào Hiến Pháp bắt Dân phải cho mình quyền quản trị Quốc gia theo chủ thuyết Mác-Lê ngoại lai. Khi đảng của hai Ông LÊ HIẾU ĐẰNG và HỒ NGỌC NHUẬN tích cực đấu tranh trong khuôn khổ CÁCH MẠNG HIẾN pháp đòi HỦY ĐIỀU 4, thì những nghi ngờ về hai Ông và đảng Dân Chủ Xã Hội mới dần dần giảm xuống được.
         Trước khi hai Ông LÊ HIẾU ĐẰNG và HỒ NGỌC NHUẬN kêu gọi thành lập đảng Dân Chủ Xã Hội, thì chúng tôi cũng đã viết kêu gọi từ ngày 04.04.2013 cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP tiến đến thành lập một đảng Chính trị.
Nhưng tên đảng là gì ?
         Chúng tôi không muốn múa rìu qua mắt thợ đối với những bậc Lão thành đã có sẵn những đảng phái, từ Việt Nam và hiện giờ tại Hoa kỳ. Chúng tôi xin mạn phép đề nghị một cái tên : Đảng CỘNG HÒA DÂN TỘC và xin cắt nghĩa tên đảng CỘNG HÒA DÂN TỘC mang ý nghĩa và nội dung thuận lợi hơn là tên đảng DÂN CHỦ XÃ HỘI.
*       Đảng DÂN CHỦ XÃ HỘI
         Hai chữ Dân Chủ chỉ chung cái quyền từ Dân khi các cá nhân sống chung với nhau phải áp dụng nguyên tắc dân chủ đa số để giải quyết những vấn đề khúc mắc nẩy sinh từ cuộc sống chung đụng. Hai chữ Dân Chủ trong suốt thời bành trướng của Cộng sản, đã bị làm hoen ố do chính đảng Cộng sản độc tài lạm phát những chữ NHÂN DÂN để rồi đảng Cộng sản đại diện cho NHÂN DÂN mà đặt ra một cơ chế trừng trị chính NHÂN DÂN bằng độc tài : Ủy Ban Nhân Dân, Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân…Tài sản nhân nhân nhưng Nhà nước (đảng) quản trị.
         Chúng tôi cũng rất ái ngại về hai chữ Xã Hội (Socialisme) đã làm cho một số đảng Xã Hội trên thế giới mang bộ áo giả hình nhân ái, đạo đức, bố thí… để lấy thuế cao «tái phân phối«  cho người nghèo ( ?) !
         Theo như vậy, tên đảng DÂN CHỦ XÃ HỘI dễ nghiêng về phía Cộng sản.
         Nếu hai Ông LÊ HIẾU ĐẰNG và HỒ NGỌC NHUẬN lập đảng cùng với những «Cựu đồng chí phản tỉnh«, thì đảng này gồm những đảng viên đa số có thiện cảm nguồn gốc với đảng CSVN. Cái quá khứ TỘI ÁC của đảng CSVN đã tạo nên những uất hận nơi quần chúng và từ những uất hận tồn tại này mà một số động người không muốn đứng trong một đảng với Tên DÂN CHỦ XÃ HỘI.
*      Đảng CỘNG HÒA DÂN TỘC
         Hai chữ CỘNG HÒA có nguồn từ Cách Mạng Pháp 1789. Từ cuộc Cách Mạng này, Pháp đã trải qua 5 Chính thể cùng mang tên CỘNG HÒA (République). Theo Tự Điển HACHETTE (Dictionnaire HACHETTE), thì tiếng REPUBLIQUE (Cộng Hòa) được định nghĩa như sau : «Etat gouverné par des représentants élus pour un temps et responsables devant la nation« (Nhà nước được quản trị bở những đại diện được lựa chọn cho một thời gian và trách nhiệm trước quốc gia). Như vậy hai chữ CỘNG HÒA nói lên rằng quyền quản trị của Nhà nước phải được lựa chọn từ dân và hữu hạn trong thời gian và Nhà nước ấy phải trả lời về trách nhiệm của mình trước quốc gia (dân chúng). Hai tiếng CỘNG HÒA nói lên việc thực hiện quyền DÂN CHU của mọi Công dân trong việc chỉ định một Nhà nước quản trị công việc quốc gia. Khi Dân có quyền chọn lựa những người đại diện để quản trị và HỮU HẠN TRONG THỜI GIAN, điều này có nghĩa là không có việc Hiến Pháp tiên thiên chỉ định cho một đảng với khẩu hiệu mà đảng Cộng sản tự cho mình là MUÔN NĂM.
         Một nửa nước Việt Nam đã phải đổ xương máu để bảo vệ Thể chế CỘNG HÒA. Vì vậy khi lấy tên đảng là CỘNG HÒA, chúng tôi thấy rằng chúng ta sẽ có đa số những người đã từng hy sinh cho hai chữ CỘNG HÒA sẵn sàng chấp nhận hai chữ CỘNG HÒA ấy để tiếp tục bảo vệ những giá trị của Thể chế. Không cần gọi là đảng ĐỐI LẬP, vì hai chữ CỘNG HÒA đã đi vào máu huyết của những đảng viên tự họ đã là ĐỐI LẬP với CSVN.
         Chúng tôi đề nghị thêm hai chữ DÂN TỘC. Những Giá trị CỘNG HÒA mang tính cách phổ quát áp dụng cho mọi quốc gia. Dùng hai chữ DÂN TỘC để nói lên rằng những Giá trị Cộng Hòa được xây dựng trên Truyền Thống Văn Hóa cá biệt của Dân Tộc Việt Nam. Trong Thư Góp Ý Sửa Đổi Hiến Pháp của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, để thay thế vào việc đảng CSVN đưa ra chủ thuyết Mác-Lê ngoại lai ra để xây dựng Cơ chế, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã lấy Truyền Thống Văn Hóa để xây dựng Thể chế dựa trên Truyền Thống Văn Hóa cá biệt của Dân Tộc Việt. Lá Thư của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam khai triển rõ rệt về Truyền Thống Văn Hóa Dân Tộc làm nền tảng xây dựng Chính trị phát triển Thể chế cho quốc gia :
«Tuy nhiên, ngay từ đầu, Dự thảo lại khẳng định đảng cầm quyền là “lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng” (điều 4). Như thế, phải hiểu thế nào và làm sao thực thi quyền tư do ngôn luận và sáng tạo văn học, nghệ thuật, bởi lẽ tư tưởng đã bị đóng khung trong một chủ thuyết rồi? Tương tự như thế, phải hiểu thế nào và làm sao thực thi quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, bởi lẽ chủ nghĩa Mác-Lênin tự thân là chủ nghĩa vô thần? Phải chăng những quyền này chỉ là những ân huệ được ban cho nhân dân tùy lúc tùy nơi, chứ không phải là quyền phổ quát, bất khả xâm phạm, và bất khã nhượng? Hiến pháp cần phải xóa bỏ những mâu thuẫn và bất hợp lý này, thì mới có sức thuyết phục người dân và thu phục lòng dân.
«Trong thực tế, sự trói buộc tư tưởng vào một hệ ý thức duy nhất đã kìm hãm tư duy sáng tạo của người dân Việt Nam. Đây là một trong những lý do lớn, dẫn đến tình trạng trì trệ và chậm tiến của Việt Nam về nhiều mặt: giáo dục, khoa học và công nghệ, văn hóa và nghệ thuật. Nếu cần một nền tảng, chúng tôi thiết nghĩ đó phải là truyền thống văn hóa phong phú của dân tộc Việt Nam, chứ không phải một hệ ý thức nào khác. Truyền thống văn hóa ấy đã được hình thành trãi qua nhiều thế kỷ, giúp dân tộc Việt Nam xây dựng và phát triển đất nước, kiến tạo lối sống đầy tính nhân văn. Nền văn hóa đó chính là nền tảng cho đời sống xã hội của dân tộc Việt Nam, những tư tưởng mới có thể và cần được đón nhận để bổ túc cho phong phú, nhưng không thể thay thế. Có như vậy mới mong giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc giữa những thay đổi mau chóng của thời đại toàn cầu hóa ngày nay. »
Tóm lại, nếu đảng DÂN CHỦ XÃ HỘI gồm những đảng viên «phản tỉnh«  từ đảng CSVN tham dự vào cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP ở Giai đoạn I để HỦY BỎ ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP thì đảng này có thể hữu hiệu vì các đồng chí đã cùng nằm trong chăn, nên biết chăn có rận và dễ dàng đấu tranh đối lập giữa các đồng chí «phản tỉnh«  và các đồng chí còn mặt dầy mày dạn cố thủ giữ quyền hành phục vụ cho chủ thuết Mác-Lê ngoại lai. Đây là lý do mà chúng tôi chấp nhận Lập trường THỰC TIỄN: »Khi thằng quỷ Lucifer chỉ đường cho tôi lên Thiên đàng, thì tôi hợp tác với nó trong khi ấy vẫn tỉnh táo nhắc cho mình rằng nó là thằng quỷ Lucifer sẵn sàng phản bội !». Còn đảng CỘNG HÒA DÂN TỘC gồm phần lớn những thành viên đã từng hy sinh xương máu bảo vệ những Giá trị CỘNG HÒA, nay tiếp tục công việc XÂY DỰNG một Thể chế CỘNG HÒA phổ quát dựa trên Truyền thống Văn Hóa cá biệt của chính Dân Tộc Việt Nam chứ không từ Mác-Lê ngoại lai.
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 28.08.2013

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.