Sunday, 17 January 2021

Cáo Phó : Coronavirus China đã cướp đi mạng sống


                    
Người Việt-Anh Quốc (UK-Đấu Tranh) Thành kính phân ưu đến Gia Đình Bà Nguyễn Chiêu, và cùng Tang Quyến. Nguyện xin Thiên Chúa là đấng đầy lòng thương xót đón Linh Hồn Ông Phêrô về hưởng Nhan Thánh Chúa.Thành Kính Phân Ưu - Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức

----------------- 
 Hình ảnh Thánh lễ an táng và tiễn đưa

 Ông Phêrô Nguyễn Chiêu nơi an nghĩ 10/02/21
 

 

0 comments:

Post a Comment