Lễ Kỷ Niệm


Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa của Miền Nam Việt Nam được thành lập từ năm 1955, với ngày truyền thống còn gọi là Ngày Quân lực vào ngày 19 tháng 6.


Sunday, 17 January 2021

Cáo Phó : Coronavirus China đã cướp đi mạng sống


                    
Người Việt-Anh Quốc (UK-Đấu Tranh) Thành kính phân ưu đến Gia Đình Bà Nguyễn Chiêu, và cùng Tang Quyến. Nguyện xin Thiên Chúa là đấng đầy lòng thương xót đón Linh Hồn Ông Phêrô về hưởng Nhan Thánh Chúa.Thành Kính Phân Ưu - Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức

----------------- 
 Hình ảnh Thánh lễ an táng và tiễn đưa

 Ông Phêrô Nguyễn Chiêu nơi an nghĩ 10/02/21
 

 

0 comments:

Post a Comment

Covid-19 World Daily Update

 
Web Statistics