Wednesday, 12 November 2014

Thống nhất nước Đức không phải là kắt mạng


Thống nhất nước Đức không phải là kắt mạng“Rồi em coi, vẫn có đứa biện chứng việc thống nhất nước Ðức... không phải là Kắt mạng xhcn, vì không có Kháng chiến, không có Cải cách ruộng đất, không có Nhân Văn- Giai Phẩm, Không có Xét lại, không có Tương tàn, không có Cải tạo, không có Boat people...”


*


(Nguồn hình: Internet)

Trần Thị Hải Ý

0 comments:

Post a Comment