Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Tuesday 11 February 2014

Hãy Trả Dân Tôi: TRẢ LẠI CHO TÔI NON SÔNG

 Hãy Trả  Dân Tôi
Hãy trả lại tôi Xuân Quang Trung!

Xuân nức lòng dân rất oai hùng

Xuân đuổi xâm lược Tôn sĩ Nghị

Xuân vì Quốc tổ trả thù chung

Hãy trả lại tôi Xuân Chi Lăng!

Giết tướng Lương Minh và Liễu Thăng

Trả mối hận thù dòng sông Hát (1)

Nghìn thu còn rợn sóng Bạch Đằng

Hãy trả lại tôi Hiếu, Nghĩa, Nhân

Công cha, nghĩa mẹ, đức người thân

Mác-xít tam vô vào phá nát

Cộng làm dân trí xuống ngu đần!

Hãy trả lại tôi Hoàng, Trường Sa

Quần đảo nghìn thu của nước ta

Hãy trả Nam Quan và Bản Giốc

Những gì mãi mãi của Đại La!(2)

Hãy trả lại tôi sức toàn dân

Cường bạo thay bằng Trí, Dũng, Nhân

Dân chủ, Nhân quyền là đích điểm

Tự do, Hạnh phúc mối tương thân

Hãy trả lại tôi  chủ quyền Dân

Đã bảy mươi năm tước đoạt dần

Người Việt  khổ đau, nhiều tang tóc

Mười triệu nằm xuống mối oan khiên! (3)

9-2-2014


Bút Xuân Trần Hoàng Sa

(1)Hát giang, nơi Hai Vua Trưng tự trầm

Bạch đằng giang: vua Ngô Quyền thắng quân Nam Hán

(thế kỷ thứ 10 công nguyên)

(2) tên cũ của thành Thăng Long

(3)Bốn cuộc chiến tranh Hồ gây ra giết tổng số

10 triệu dân Việt.
 Hãy Trả  Dân Tôi
--
Bài 2

 Hãy Trả  Dân Tôi

Hãy trả dân  tôi nước Việt Nam!

Dân tôi không sống với tham tàn

Dân tôi quyết phải đòi quyền sống:

Liên Quốc hài ra đã rõ ràng!

Hãy trả ngư dân biển Hoàng Sa!

Không còn cảnh quỉ bắt, ma tha (1)

Trải qua bốn nghìn năm lịch sử

Hoàng, Trường, Phú Quốc của dân ta!

Hãy trả dân  tôi chữ:  Tự do!

Đời  người quí nhất, Hóa công cho (2)

Cùm kẹp dân tôi làm nô lệ

Bảo vật phải đòi, chẳng ai cho!

Hãy trả dân  tôi những thanh niên

Quí hơn vàng bạc, quí hơn tiền

Năm, bảy triệu người đều bị gạt

Nhảy vào biển lửa, đã hi sinh!

Hãy trả dân tôi mảnh đất Việt

Đâu thiếu anh thư với hào kiệt

Chúng tôi quyết đuổi phường rợ Hán

Ra khỏi cõi bờ nước Việt Nam!

Hãy trả lại tôi! Trả lại tôi!

Đau lòng chi bấy, quốc dân  ơi!

Trả tôi mảnh đất từ tiên tổ

Trả lại nòi Nam, kẻo đất trời…(3)

Bút Xuân Trần Hoàng Sa

(1) ma tha đi, cắp cướp đi

(2) Hóa công: Thượng Đế

      (3) kẻo đất trời trừng phạt. Câu này

     cũng có thể đọc là: Trả lại nòi Nam,

trải bao đời…! (đã làm chủ).

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.