Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Monday 18 November 2013

The Vietnamese American Community of USA: An Urgent Request for Help to Free the Prisoners of Conscience in Communist Vietnam.


Thư Gửi Các Cơ Quan LHQ Yêu Cầu Áp Lực Thả Tù Nhân Lương Tâm tại Việt Nam


          Tuyên Cáo Lên Án Nguyễn Thanh Sơn, Thứ Trưởng Ngoại Giao VC      Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ
                                       The Vietnamese American Community of USA
                                                                P.O. Box 452 Sterling Heights, MI 48311
                                                      Websites: http://www.congdongnvqghoaky.org/en/

                                                                      http://tienggoicongdan.com
                                                           Email: CDNVQGHOAKY@...
 
November 18, 2013
To:       The Honorable Ban Ki Moon, Secretary General of the United Nations, 
The Honorable Navi Pillay, UN High Commissioner for Human Rights,
The Honorable Remigiusz Achilles Henczel, President of the Human Rights Council, Seventh Cycle (2013) and all Members of the United Nations Human Rights Council (HRC)
The Honorable Robert Menendez, Chairman of the US Senate Committee on Foreign Relations
The Honorable Royce Applauds, Chairman of the House Committee on Foreign Affairs.
            The Honorable John Kerry, US Secretary of State.
Subject: An Urgent Request for Help to Free the Prisoners of Conscience in Communist Vietnam.
Dear Sirs,
For sixty years since the Vietnamese Communists took power in North Vietnam, and thirty eight years since their occupation of South Vietnam, they have established a cruel totalitarian to tightly control all aspects of life of the Vietnamese people.
Today, thanks to the development of the internet, social media, and the trend of globalization, the Vietnamese people have become aware of their civil and human rights. Many individuals, civil organizations, youths, students, religious leaders have begun to speak out loud for their rights.
In dealing with the increasing people’s movements, the Vietnamese Communists have carried out terror campaigns to oppress the people. They arrested and jailed hundreds of people without court orders, or created kangaroo trials accusing them the crimes they had never committed. 
Once in prisons, the Public Security agents (so-called Cong An) used any possible barbarous means to torture the dissidents in order to subdue them mentally and physically.
For the above reasons,
We, the Vietnamese American Community of the U.S.A. strongly condemn the Vietnamese Communist Government for their use of violent policy against their own people, and request the United Nation, all NGO’s, the U.S. Congress, and all International Communities to urge the Communist Vietnam to:
1. – Immediately stop arresting, harassing, torturing their citizens who commit no crimes but struggle for their human rights.
2. – Unconditionally release all prisoners of conscience who have expressed their patriotism in protesting against Chinese expansion policy.
3. – Stop imposing restrictions on freedom of religion, freedom of speech, freedom of the press, freedom of assembly, and freedom of association.
4. – Fully comply to the Universal Declaration of Human Rights and other International Laws on Human Rights and Civil Rights that Communist Vietnam has adopted.
Thank you for your concern and consideration.
 
Yours, very truly
 
Signed by
 
The Vietnamese Americans Community of the USA
  • Mr. Tien Ngoc Nguyen, Chairman of the Board of Representatives
  • Ms. Thu Lan Huynh, Chairwoman of the Executive Board
  • Mr. Tan Van Nguyen, Chairman of the Supervisory Board.
 
 
 
Attachment: List of Prisoners of Conscience in Vietnam.
 
 
___________________________________________________________________________
Mailed by Mr. Michael P. Do, Secretary General of the Board of Representatives from Texas, USA

      
Tuyên Cáo Lên Án Nguyễn Thanh Sơn, Thứ Trưởng Ngoại Giao VC
                                                                   Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ
The Vietnamese American Community of USA
P.O. Box 452 Sterling Heights, MI 48311
 
Ngày 18 Tháng 11, Năm 2013
Kính gửi: Ông Ban Ki-moon, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc,
Ông Navi Pillay, Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc,
Ông Remigiusz Achilles Henczel, Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền, nhiệm kỳ VII (2013) và tất cả các thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (HRC)
TNS Robert Menendez, Chủ tịch Ủy ban Ngoại Giao Thượng Viện Hoa Kỳ,
Dân Biểu Royce Applauds, Chủ tịch Ủy ban Ngoại Giao Hạ Viện Hoa Kỳ,
TNS John Kerry, Ngoại trưởng Hoa Kỳ.
Trích Yếu: Thỉnh cầu khẩn cấp can thiệp nhà cầm quyền CSVN trả tự do cho các tù nhân lương tâm.
Thưa quý vị,   
Trong sáu mươi năm kể từ ngày nắm quyền ở Miền Bắc Việt Nam, và ba mươi tám năm kể từ khi họ xâm chiếm Miền Nam, Cộng sản Việt Nam đã thiết lập một chế độ toàn trị độc ác để kiểm soát chặt chẽ tất cả mọi sinh hoạt của người Việt Nam.
Ngày nay, nhờ sự phát triển của Internet, các cơ quan truyền thông xã hội và xu hướng toàn cầu hóa, dân tộc Việt Nam đã nhận thức được các quyền dân sự và quyền làm người của họ. Nhiều cá nhân, tổ chức quần chúng, thanh niên, sinh viên và các nhà lãnh đạo tôn giáo đã bắt đầu lên tiếng đòi hỏi cho quyền lợi của mình.
Để đối phó với sự gia tăng của các phong trào quần chúng, Cộng sản Việt Nam đã tiến hành các chiến dịch khủng bố để đàn áp người dân. Họ bắt bớ và bỏ tù hàng trăm người mà không có lệnh của tòa án, hoặc lập ra những tòa án trò hề để cáo buộc những tội họ không bao giờ phạm.
Một khi bị đưa vào tù, công an không từ bất cứ hình thức tra tấn man rợ nào để khuất phục về mặt tinh thần cũng như thể chất của những người bất đồng chính kiến.
 
Vì những lý do trên,
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ cực lực lên án việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam xử dụng các chính sách bạo lực để đàn áp người dân, và yêu cầu Liên Hiệp Quốc, các tổ chức phi chính phủ, Quốc hội Mỹ và cộng đồng quốc tế hãy đòi Cộng sản Việt Nam phải:
  1. Chấm dứt ngay lập tức việc theo dõi, bắt giữ và tra tấn những người dân vô tội chỉ vì họ đấu tranh cho nhân quyền.
  2. Trả tự do vô điều kiện tất cả các tù nhân lương tâm, những người đã bày tỏ lòng yêu nước của họ qua việc phản đối chính sách bành trướng của Trung Cộng.
  3. Ngưng áp đặt các hạn chế về tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp và tự do lập hội .
  4. Tuyệt đối tuân thủ Tuyên Ngôn Quốc tế Nhân Quyền và các Luật Quốc Tế khác về Nhân Quyền và Dân Quyền mà Cộng Sản Việt Nam đã ký kết.
 
Chân thành cám ơn sự quan tâm của quý vị.
 
Kính,
 
• Ông Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện
• Bà Huỳnh Thu Lan, Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành
• Ông Nguyễn Văn Tần, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát.
 
 
 
Đính kèm : Danh sách các tù nhân lương tâm tại Việt Nam.

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.