Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Wednesday 18 September 2013

ĐẶNG NGỌC-VIẾT: Vẹm không giải-quyết: oan-khiên dẫy-đầy !

ANH-HÙNG ĐẶNG NGỌC-VIẾT !
        

        Anh-Hùng Ngọc-Viết: công-khai
        Thanh-trừng: Phát-Triển Đất-đai, ruộng-đồng
        Giống-nòi: bất-khuất Tiên-Long
        Xung-phong: diệt kẻ cướp công, lạm-quyền !
        Làm đơn: kiện-cáo triền-miên
        Vẹm không giải-quyết: oan-khiên dẫy-đầy !
        Quan-tham nhũng-lạm: nhớt-thây
        Giết người, cướp của: Cáo-cầy lừng-danh
        *          *          *
        Thái-Bình nổ súng: công-thành
        Khai-thông cảnh-cáo: gian-manh Cướp-ngày !
        Quan-tham tước-đoạt: quen tay
        Tà-quyền Cộng-phỉ: tràn-đầy bất-công
        Diệt phường: cướp đất Nhà-nông
        Cứu dân mất của: xiềng-gông ngục-hình !
        Anh-hùng bất-diệt, quyên-sinh !
        Bảo-toàn quyến-thuộc: vì mình lụy-thân !
        *          *          *
        Tiếc-thương: một đấng Nghĩa-nhân
        Tinh-thần dũng-cảm: hủy thân vì đời !
        Thắp lên: ngọn đuốc sáng-ngời…
        Trẻ-Già quật-khởi: thức-thời đấu-tranh
        Diệt-trừ: đảng Vẹm tinh-ranh
        Thêm trang Sử-Việt: rạng-danh kiên-cường
        Toàn dân: dứt cảnh đau-thương
        Phục-hồi Tổ-Quốc: Quê-hương thái-bình./.&


    Xuân-Nương


---

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.