Một Phút Mặc Niệm 30-04-1975 ! 43 Năm Quốc Hận !

Bốn mươi ba bận Tháng Tư rồi. Việt cộng hung tàn cướp nước tôi. Đã nướng đồng bào trên lửa bỏng. Còn dìm tổ quốc giữ dầu sôi. Quê hương xé nát dâng bày chệt. Dân tộc tha phuơng sống kiếp Hời. Sông núi ngập tràn bao máu lệ. Hỡ Nam-Trung-Bắc đứng lên thôi!!! NMH

© Người Việt-Anh Quốc | |
|

Bài Lưu trữ

Nhạc đấu tranh

LỊCH SỬ LÁ CỜ VIỆT NAM Qua Các Triều Đại.Con Có Một Quê Hương


Translate

Tiếng Trống Giữ Nước

ATTENTION: UK-ĐẤU TRANH Will Be Permanently Retired on December 30th, 2017.

LỜI NGUYỆN CẦU CHO QUÊ HƯƠNG

Cùng Hướng Về Miền Trung nơi người dân đang gặp đại nạn
và Lm Đặng Hữu Nam và Lm Nguyễn Đình Thục đang bị CS Đấu Tố
chúng con kính đâng lên Mẹ:
Image result for fatima

(Thơ: Nắng Sài Gòn, Nhạc: Mai Huy, Tb: Ca Đoàn Cêcillia)

Mẹ, Mẹ ơi!
Bao oan khiên chất chồng trời Nam.
Bao con dân đất Việt lầm than
đang trông mong những ngày bình an.

Mẹ, Mẹ ơi!
Xin thương nghe tiếng con cầu kinh.
Xin gia tăng sức mạnh lòng tin
cho những ai khát vọng công bình.

Mẹ, Mẹ ơi!
Nơi tha hương hướng về trời xa
thương quê cha vẫn còn lệ sa,
đang điêu linh với loài quỷ ma.

Mẹ, Mẹ ơi!
Xin ơn trên khấn ban tình thương
xin xua tan bóng đêm sầu vương
xin ủi an những ai đau buồn.

Mẹ, Mẹ ơ!
Xưa quê hương nước Việt đẹp tươi,
nay tang thương máu đổ lệ rơi
dân than van oán hận mọi nơi.

Mẹ, Mẹ ơi!
Quê hương con chiến tranh đã qua
sao yên vui vẫn chưa nở hoa,
công lý chưa đẩy lui gian tà.


Tuổi trẻ Việt Nam hãy đoàn kết chống bạo quyền cộng sản

Đài Phát Thanh Việt Nam

Mọi thư từ liên lạc xin gởi về địa chỉ:
Đài Phát Thanh Việt Nam
2201 N. Classen Blvd
OKC, OK.73106Live

CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT 1953 & 2017Quốc Ca Việt NamWednesday, 18 September 2013

ĐẶNG NGỌC-VIẾT: Vẹm không giải-quyết: oan-khiên dẫy-đầy !

ANH-HÙNG ĐẶNG NGỌC-VIẾT !
        

        Anh-Hùng Ngọc-Viết: công-khai
        Thanh-trừng: Phát-Triển Đất-đai, ruộng-đồng
        Giống-nòi: bất-khuất Tiên-Long
        Xung-phong: diệt kẻ cướp công, lạm-quyền !
        Làm đơn: kiện-cáo triền-miên
        Vẹm không giải-quyết: oan-khiên dẫy-đầy !
        Quan-tham nhũng-lạm: nhớt-thây
        Giết người, cướp của: Cáo-cầy lừng-danh
        *          *          *
        Thái-Bình nổ súng: công-thành
        Khai-thông cảnh-cáo: gian-manh Cướp-ngày !
        Quan-tham tước-đoạt: quen tay
        Tà-quyền Cộng-phỉ: tràn-đầy bất-công
        Diệt phường: cướp đất Nhà-nông
        Cứu dân mất của: xiềng-gông ngục-hình !
        Anh-hùng bất-diệt, quyên-sinh !
        Bảo-toàn quyến-thuộc: vì mình lụy-thân !
        *          *          *
        Tiếc-thương: một đấng Nghĩa-nhân
        Tinh-thần dũng-cảm: hủy thân vì đời !
        Thắp lên: ngọn đuốc sáng-ngời…
        Trẻ-Già quật-khởi: thức-thời đấu-tranh
        Diệt-trừ: đảng Vẹm tinh-ranh
        Thêm trang Sử-Việt: rạng-danh kiên-cường
        Toàn dân: dứt cảnh đau-thương
        Phục-hồi Tổ-Quốc: Quê-hương thái-bình./.&


    Xuân-Nương


---

0 comments:

Post a Comment

Bài Xem Nhiều