Một Phút Mặc Niệm 30-04-1975 ! 43 Năm Quốc Hận !

Bốn mươi ba bận Tháng Tư rồi. Việt cộng hung tàn cướp nước tôi. Đã nướng đồng bào trên lửa bỏng. Còn dìm tổ quốc giữ dầu sôi. Quê hương xé nát dâng bày chệt. Dân tộc tha phuơng sống kiếp Hời. Sông núi ngập tràn bao máu lệ. Hỡ Nam-Trung-Bắc đứng lên thôi!!! NMH

© Người Việt-Anh Quốc | |
|

Bài Lưu trữ

Nhạc đấu tranh

LỊCH SỬ LÁ CỜ VIỆT NAM Qua Các Triều Đại.Con Có Một Quê Hương


Translate

Tiếng Trống Giữ Nước

ATTENTION: UK-ĐẤU TRANH Will Be Permanently Retired on December 30th, 2017.

LỜI NGUYỆN CẦU CHO QUÊ HƯƠNG

Cùng Hướng Về Miền Trung nơi người dân đang gặp đại nạn
và Lm Đặng Hữu Nam và Lm Nguyễn Đình Thục đang bị CS Đấu Tố
chúng con kính đâng lên Mẹ:
Image result for fatima

(Thơ: Nắng Sài Gòn, Nhạc: Mai Huy, Tb: Ca Đoàn Cêcillia)

Mẹ, Mẹ ơi!
Bao oan khiên chất chồng trời Nam.
Bao con dân đất Việt lầm than
đang trông mong những ngày bình an.

Mẹ, Mẹ ơi!
Xin thương nghe tiếng con cầu kinh.
Xin gia tăng sức mạnh lòng tin
cho những ai khát vọng công bình.

Mẹ, Mẹ ơi!
Nơi tha hương hướng về trời xa
thương quê cha vẫn còn lệ sa,
đang điêu linh với loài quỷ ma.

Mẹ, Mẹ ơi!
Xin ơn trên khấn ban tình thương
xin xua tan bóng đêm sầu vương
xin ủi an những ai đau buồn.

Mẹ, Mẹ ơ!
Xưa quê hương nước Việt đẹp tươi,
nay tang thương máu đổ lệ rơi
dân than van oán hận mọi nơi.

Mẹ, Mẹ ơi!
Quê hương con chiến tranh đã qua
sao yên vui vẫn chưa nở hoa,
công lý chưa đẩy lui gian tà.


Tuổi trẻ Việt Nam hãy đoàn kết chống bạo quyền cộng sản

Đài Phát Thanh Việt Nam

Mọi thư từ liên lạc xin gởi về địa chỉ:
Đài Phát Thanh Việt Nam
2201 N. Classen Blvd
OKC, OK.73106Live

CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT 1953 & 2017Quốc Ca Việt NamThursday, 22 August 2013

ĐẢNG CHÍNH TRỊ ĐỐI LẬP : CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP
GÓP Ý VỚI LS.LÊ HIẾU ĐẰNG VỀ ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘI
====================
THỜI SỰ NÓNG :

ĐẢNG CHÍNH TRỊ ĐỐI LẬP

Những ngày gần đây, tại Quốc nội, Luật sư LÊ HIẾU ĐẰNG và Oâng HỒ NGỌC NHUẬN công khai lên tiếng về việc thành lập một đảng đối lập với đảng CSVN. Đảng đối lập được đề nghị lấy tên là đảng DÂN CHỦ XÃ HỘI. Dư luận trong nước xôn xao. Một số Đài VN Hải ngoại phỏng vấn những người chủ xướng. Một số những Nhà Phân tích Chính trị ở Hải ngoại cũng đã lên tiếng. Có hai khuynh hướng : (i) Khuynh hướng thứ nhất cho rằng đây là đảng Chính trị đối lập «cuội» do những người khởi xướng đã lâu năm là đảng viên CSVN và có thể là do chỉ thị của chính đảng CSVN; (ii) Khuynh hướng thứ hai cho rằng các Oâng LÊ HIẾU ĐẰNG và HỒ NGỌC NHUẬN là những người «phản tỉnh thực« , nên ủng hộ đảng đối lập này.
Chúng tôi cũng muốn đóng góp ý kiến về vấn đề THỜI SƯ NÓNG này nhân phổ biến cuốn Sách CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP 2013 : ĐƯỜNG TIẾN VỮNG CHẮC. Để góp ý kiến, chúng tôi lần lượt bàn hai điểm sau đây :
=>     Quan điểm của chúng tôi về ĐỐI LẬP XÂY DỰNG đã được viết trong cuốn Sách CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP 2013
=>     Chấp nhận hay không đảng Chính trị Đói lập đề xướng bởi các Oâng LÊ HIẾU ĐẰNG và HỒ NGỌC NHUẬN
Quan điểm của chúng tôi về
ĐỐI LẬP XÂY DỰNG đã được viết
trong cuốn Sách CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP 2013
Trong cuốn sách tới tay quý Vị hôm nay 22.08.2013 với nhan đề CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP 2013 : ĐƯỜNG TIẾN VỮNG CHẮC,chúng tôi đã viết Bài thứ 7 với đầu đề là ĐẢNG CHÍNH TRỊ ĐỐI LẬP LÀ ĐÒI BUỘC CỦA CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP, viết ngày 04.04.2013. Mở đầu cho Bài này (trang 126), chúng tôi đã viết như sau :
«Trong bài Quan Điểm của tuần trước, ngày 28.03.2013, chúng tôi đã viết tóm lược về con đường tiến tới của CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP mà chặng chót là phải có một ĐẢNG CHÍNH TRỊ ĐỐI LẬP XÂY DỰNG. Chúng tôi thêm hai chữ XÂY DỰNG ở đây để nhấn mạnh rằng việc BỎ ĐIỀU 4 chỉ là bắt đầu việc dứt bỏ một quyền lực độc tài để rồi cuộc CÁCH MẠNG tiếp tục xây dựng một thể chế DÂN CHỦ mà dân giữ quyền quyết định chấp nhận một tổ chức quyền lực điều hành Xã hội. Chính việc xây dựng này nhất thiết đòi buộc một ĐẢNG CHÍNH TRỊ không phải là Cộng sản.
Chúng tôi xin đề cập tới những điểm sau đây:
=>     Lòng dân đã chín mùi ĐỐI LẬP đối với đảng CSVN cầm quyền hiện hành
=>     Từ lòng dân chín mùi ấy, con đường CÁCH MẠNG dẫn đến Đảng Chính Trị Đối lập
=>     Đảng Chính Trị Đối Lập Xây Dựng là một đòi buộc của cuộc CÁCH MẠNG»
         Như vậy, quan điểm cũa chúng tôi về một đảng Chính trị được kêu gọi thành lập, như sau :
*        Nó được hình thành từ CUỘC CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP 2013 mà mục đích căn bản là Bỏ Điều 4 Hiến Pháp hiện hành với nội dung của Điều 4 này như sau « Đảng CSVN cầm quyền là “lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng” (điều 4). Tính cách ĐỐI LẬP của một đảng được thành hình là đối lập với Điều 4 Hiến Pháp mà đảng CSVN cố thủ duy trì. Đảng đối lập sẽ được thành hình này phải theo mục đích đạt tới của cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP 2013 là phải hủy bỏ được Điều 4 Hiếp Pháp.
*        Đảng đối lập sẽ được hình thành này xuất phát từ quần chúng về nhân sự cũng như về ý chí xây dựng. Quần chúng ĐỐI LẬP với đảng CSVN vì không muốn Hiến Pháp tiên thiên giao quyền cho độc đảng CSVN bởi vì đây là nguyên ủy tạo nên một Thể chế PHI NHÂN QUYỀN và nhất nữa vì ý chí đấu tranh của Dân là đòi Hiến Pháp phải trao quyền lại cho DÂN để dân quyết định chọn lựa nhóm đảng lãnh nhận quyền quản trị Quốc gia phải có chương trình hợp với lòng dân nhất.
*        Chúng tôi nhấn mạnh đến đảng chính trị nhất thiết phải được hình thành trong giai đoạn xây dựng sau khi cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP 2013 đã đấu tranh đòi hủy bỏ được Điều 4 Hiến Pháp. Như vậy việc đòi bỏ Điều 4 Hiến Pháp là điều tiên quyết cho tất cả những đề xướng thành lập đảng Chính trị.
         Với quan điểm về hình thành một đảng Chính trị như trên, chúng tôi sẽ góp ý về đảng Dân Chủ Xã Hội mà các Oâng LÊ HIẾU ĐẰNG và HỒ NGỌC NHUẬN mới kêu gọi thành lập
Chấp nhận hay không
đảng Chính trị Đối lập đề xướng bởi
các Oâng LÊ HIẾU ĐẰNG và HỒ NGỌC NHUẬN
Hai Khuynh hướng «Phản tỉnh giả«  và «Phản tỉnh thực« từ những Nhà Phân tích Chính trị ở Hải ngoại đưa đến quyết định phủ nhận hay ủng hộ đảng Chính trị đối lập mới được đề xướng. Lòng người sâu hiểm, khó lòng mà dò cho chắc  thực hư, trung thành hay phản bội. Trước cái khó khăn nhận định về sâu thẳm của lòng người này, chúng tôi đành chấp nhận một lập trường thực tiễn trong cuộc đấu tranh. Đã nhiều lần, chúng tôi viết lại câu thực tiễn mà chúng tôi đã viết cho Oâng Panagiotis PAPADAKIS, Tổng Giám đốc một Tập đoàn Tài chánh Mỹ có trụ sở ở Zurich, về vấn đề Tài chánh khi Oâng hỏi tôi có còn hợp tác với Oâng ấy nữa không. Tôi viết : «Khi thằng quỷ Lucifer chỉ đường cho tôi lên Thiên đàng, thì tôi hợp tác với nó trong khi ấy vẫn tỉnh táo nhắc cho mình rằng nó là thằng quỷ Lucifer sẵn sàng phản bội !». Thực vậy, trong vấn đề Tài chánh, Tiền bạc, không nên tin ai, ngay cả không tin chính mình ! Tại sao không tin chính mình ? Buổi tối mang ví đầy tiền ra quán uống bia. Sau mấy ly, máu hâm nóng, lại có thêm gái đẹp phè phỡn, thế là uống tiếp, còn mời mọc bạn hữu cho đến say mèm ! Lúc ra khỏi nhà, mình TIN mình về việc giữ kỹ tiền bạc, nên tiêu mất tiền. Nếu trước khi ra ngoài, mình KHÔNG TIN mình, chỉ bỏ vào túi mấy chục đồng, uống hết trở về nhà ! Đó là về tiền bạc, không nên tin tưởng chính mình vậy !
         Phối hợp lập trường thực tiễn đối xử trong cuộc đấu tranh vừa nói trên đây và quan điểm về việc hình thành một đảng Chính trị Đối lập trong cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP 2013 đã trình bầy ở phần I của bài này, chúng tôi xin đưa ra lập trường sau đây về việc hai Oâng LÊ HIẾU ĐẰNG và HỒ NGỌC NHUẬN hô hào thành lập đảng đối lập mang tên DÂN CHỦ XÃ HỘI :
1)      Hai Oâng LÊ HIẾU ĐẰNG và HÔ NGỌC NHUẬN đã là những thằng quỷ Lucifer phá hoại Thể chế VIỆ NAM CỘNG HÒA, nhưng nếu việc làm của hai Oâng lúc này góp phần tiêu diệt ĐỘC TÀI CSVN, thì chúng tôi cùng làm việc đó, nhưng chúng tôi vẫn tỉnh táo biết rằng các Oâng đã là Lucifer và có thể phản bội !
2)      Mục tiêu tranh đấu chính yếu của cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP 2013 là hủy bỏ ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP hiện hành. Đây là điều kiện tiên quyết để người Dân và các đảng phái Chính trị sau này xây dựng một Thể chế DÂN CHỦ. Vì vậy, chúng tôi tỉnh táo đòi buộc :
a.       Đảng Dân Chủ Xã Hội phải tích cực cùng quần chúng đấu tranh đạt được Mục đích tiên quyết là HỦY BỎ ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ việc này.
b.      Nếu Điều 4 Hiếp Pháp vẫn còn đó và đảng Dân Chủ Xã Hội chỉ nhằm ĐỐI LẬP với « Đảng CSVN cầm quyền là “lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng” (điều 4), thì đảng Dân Chủ Xã Hội chỉ còn là : 
*        Một đảng nằm trong tay sinh sát của đảng CSVN, có nghĩa là làm tay sai cho đảng CSVN và hậu quả là những đảng viên bị thanh trừng khi đảng tay sai không làm theo ý của đảng CSVN nắm quyền do Hiến Pháp tiên thiên chỉ định ;
*        Một đảng nhằm chia ghế với đảng CSVN nhân danh đối lập để có hậu thuẫn của những người dân tin vào đối lập «cuội«  của đảng ;
*        Một đảng đối lập trong ý nghĩa sửa sai để kiện toàn đảng CSVN kéo dài ĐỘC TÀI do Điều 4 Hiến Pháp tiên thiên chỉ định. Về phương diện này, đảng Dân Chủ Xã Hội là đảng kiện toàn đảng CSVN chứ không phải là đối lập với đảng CSVN.
Tóm lại, chúng tôi ủng hộ việc thành lập đảng Dân Chủ Xã Hội với điều kiện tiên quyết là đảng phải tích cực cùng với cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP 2013 đòi buộc được đảng CSVN phải HỦY BỎ ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP hiện hành. Khi mà điều kiện tiên quyết để ủng hộ này không được thực hiện, thì  đảng DÂN CHỦ XÃ HỘI thay vì đối lập, chỉ còn là tay sai kiện toàn cho đảng CSVN trong một Cơ chế Độc tài PHI NHÂN QUYỀN từ bản chất do Điều 4 Hiến Pháp tiên thiên cho phép!
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 22.08.2013

0 comments:

Post a Comment

Bài Xem Nhiều