Thursday, 4 March 2021

Obama tự nhận bản thân sinh ra tại Kenya mà không phải ở Hawaii

Barack Hussein Obama - The Confirmed Muslim Traitor. Obama tự nhận bản thân sinh ra tại Kenya mà không phải ở Hawaii, Hoa Kỳ như trên giấy khai sanh ghi. (Lưu ý: chỉ có những công dân Mỹ sinh ra tại Mỹ mới được trở thành Tổng Thống Hoa Kỳ, đó là lý do giấy khai sanh của Obama là hoàn toàn giả mạo và bịa đặt). Ông chia sẽ bản thân lớn lên trong một dòng họ Hồi Giáo và rất tôn sùng đạo Hồi. Ông cho rằng đạo Hồi là một đạo rất tuyệt vời và cần được tôn trọng, vinh danh tại Hoa Kỳ.

0 comments:

Post a Comment