Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Monday 3 June 2013

GIAI CẤP CÔNG NHÂN: Cộng sản ngày nay trở thành tư bản đỏ


I. CÔNG NHÂN GIAI CẤP TIÊN TIẾN

Chúng ta đọc sách báo, nghe cộng sản tuyên truyền này kia kia nọ, nhất là mấy anh trí thức xã hội chủ nghĩa có trình độ văn hóa lớp ba trường làng, hay bần nông có lập trường công nông vững chắc nói về vai trò của giai cấp công nhân. Trăm lần y một, họ đều ca tụng giai cấp công nhân là tiên tiến, là giai cấp tiên phong, là giai cấp lãnh đạo.

Hồ Chí Minh viết: "Đặc tính cách mạng của giai cấp công nhân là: kiên quyết, triệt để, tập thể, có tổ chức, có kỷ luật. lại vì là giai cấp tiền tiến nhất trong sức sản xuất, gánh trách nhiệm đánh đổ chế độ tư bản và đế quốc, xây dựng một xã hội mới, giai cấp công nhân có thể thấm nhuần một tư tưởng cách mạng nhất, tức là chủ nghĩa Mác-Lênin. Đồng thời, tinh thần đấu tranh của ảnh hưởng và giáo dục các tầng lớp khác. Vì vậy, về mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, giai cấp công nhân đều giữ vai trò lãnh đạo”. ( Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H. 2002, tập 7, tr.212. )

Phải chăng ông Hồ là người  đầu tiên nói như thế và đàn em cũng theo đó mà nói y chang. Ông Hồ học ở đâu? Nghe ai nói, ai giảng?  Đọc sách nào? Sao chẳng thấy ông trích dẫn xuất xứ?

Tài liệu Việt Nam Hồ Chí Minh viết : "Đặc tính cách mạng của giai cấp công nhân là: kiên quyết, triệt để, tập thể, có tổ chức, có kỷ luật. Lại vì là giai cấp tiên tiến nhất trong sức sản xuất, gánh trách nhiệm đánh đổ chế độ tư bản và đế quốc, để xây dựng một xã hội mới, giai cấp công nhân có thể thấm nhuần một tư tưởng cách mạng nhất, tức là chủ nghĩa Mác – Lênin. "

Tài Liệu ôn tập của đảng Cộng sản ghi: "Khi phân tích xã hội tư bản chủ nghĩa, chủ nghĩa Mác với hai phát kiến vĩ đại, đó là quan niệm duy vật về lịch sử và học thuyết về giá trị thặng dư, đã chứng minh một cách khoa học rằng sự ra đời, phát triển và diệt vong của chủ nghĩa tư bản là tất yếu và cũng khẳng định giai cấp công nhân là giai cấp tiên tiến nhất và cách mạng nhất, là lực lượng xã hội duy nhất có sứ mệnh lịch sử: xoá bỏ chủ nghĩa tư bản, xoá bỏ chế độ người bóc lột người, giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động và giải phóng toàn thể nhân loại khỏi sự áp bức bóc lột, nghèo nàn lạc hậu, xây dựng xã hội mới – xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa”.

Bài "Sứ mạng lịch sử của giai cấp công nhân" xác định:"giai cấp công nhân là giai cấp tiên phong cách mạng."

Các ông cộng sản ba hoa chích choè rằng Marx đã phát ngôn như thế, Engels đã viết như thế, Lenin đã phán như thế. Sự thật Marx, Engels, Lenin không bao giờ nói thế. Chẳng qua là các ông lãnh đạo, các tay văn giáo không hiểu văn bản kinh điển hoặc cố ý xuyên tạc kinh điển để nịnh hót giai cấp công nhân trong lúc cộng sản còn yếu thế.Cũng có thể cấp trên nói sao, cấp dưới nói theo như vậy, không cần suy nghĩ, không cần tìm hiểu.

Những người quốc gia kinh tởm cộng sản không sờ tay vào kinh điển Mac Lê. Vả lại họ muốn đọc cũng không có sách loại này ở miền Nam. Còn các ông cộng sản trình độ lớp một, lớp hai trường làng hay trình độ thất học thì làm sao đọc nổi Mác Lê. Theo Nguyễn Kiến Giang, ngay cán bộ cao cấp cũng "it nguời đọc thẳng Marx "( NGUYÊN KIEN GIANG * SUY TƯ 90 chương 32, 2 ).

Ai cũng lười biếng, không chịu đọc kỹ, cho nên hơn nửa thế kỷ người ta vẫn lập đi lập lại ý niệm sai lầm này. Các bậc triết gia như J. P.aul Sartre thì trung thành với chủ Marx mà quay ra cắn càn khi ông so sánh những kẻ chống cộng sản là chó:" « tout anti-communiste est un chien ». Ngay cả các triết gia hoặc người dạy triết như Trần Đức Thảo ...cũng không lên tiếng về vấn đề này.

Các tài liệu chính quy của cộng sản cũng không thấy nhắc đến ý niệm này dù khi họ xoáy vào chủ đề vai trò giai cấp công nhân. Tài liệu "Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin/P3.VII.1" bàn về Khái niệm giai cấp công nhân đã nêu khá đầy đủ các lời của Marx và Engels về giai cấp vô sản:

Trong nhiều tác phẩm của mình C.Mác và Ph.Ăngghen đã sử dụng nhiều thuật ngữ như: giai cấp công nhân, giai cấp vô sản, giai cấp vô sản hiện đại, giai cấp công nhân công nghiệp, giai cấp công nhân hiện đại... Dù khái niệm giai cấp công nhân có nhiều tên gọi khác nhau như thế nào đi nữa thì theo C.Mác và Ph.Ăngghen giai cấp công nhân vẫn chỉ mang hai thuộc tính (tiêu chí) cơ bản. Đó là:

 Thứ nhất, về phương thức lao động, phương thức sản xuất (nghề nghiệp),đó là những người lao động trực tiếp hay gián tiếp vận hành các công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp ngày càng hiện đại và xã hội hoá cao. Đây là tiêu chí cơ bản để phân biệt người công nhân hiện đại với người thợ thủ công thời Trung cổ thay người thợ trong công trường thủ công. C.Mác viết: “Trong công trường thủ công và trong nghề thủ công, người Công nhân sử dụng công cụ của mình, còn trong công xưởng thì người công nhân phải phục tùng máy móc”. “Công nhân cũng là phát minh của thời đại mới. Giống như máy móc vậy ... công nhân Anh là đứa con đầu lòng của nền công nghiệp hiện đại”

Thứ hai, về vị trí trong quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, giai cấp côngnhân là những người lao động không có hoặc về cơ bản không có tư liệu sảnxuất, làm thuê cho giai cấp tư sản và bị bóc lột giá trị thặng dư. Đây là đặc trưngcơ bản nhất của giai cấp công nhân dưới chế độ tư bản chủ nghĩa. Chính vì vậy,C.Mác và Ph.Ăngghen đều gọi giai cấp công nhân dưới chủ nghĩa tư bản là giai cấp vô sản.
http://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/Nh%E1%BB%AFng_nguy%C3%AAn_l%C3%BD_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n_c%E1%BB%A7a_ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_M%C3%A1c_-_L%C3%AAnin/P3.VII.1

Tự điển Wikipédia nói đến vai trò giai cấp công nhân chỉ nêu lên hai câu của Engels:
Giai cấp công nhân trong xã hội tư bản chủ nghĩa hay còn được gọi là giai cấp vô sản. Trong tác phẩm "Những nguyên lí của chủ nghĩa cộng sản”,  Ph.Ăngghen định nghĩa:
Giai cấp vô sản là một giai cấp xã hội hoàn toàn chỉ kiếm sống bằng việc bán lao động của mình, chứ không phải sống bằng lợi nhuận của bất cứ tư bản nào, đó là một giai cấp mà hạnh phúc và đau khổ, sống và chết toàn bộ sự sống còn của họ đều phụ thuộc vào số cầu về lao động, tức là vào tình hình chuyển biến tốt hay xấu của công việc làm ăn, vào những biến động của cuộc cạnh tranh không gì ngăn cản nổi —Engels
Tuy vậy, không chính xác khi gọi giai cấp vô sản là giai cấp công nhân. Giai cấp công nhân là giai cấp vô sản có trình độ lao động công nghiệp cao, là đứa con của nền đại công nghiệp hiện đại[1].
Thực hiện sự nghiệp giải phóng thế giới ấy, - đó là sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản hiện đại
—Engels[2]

Marx đã phân biệt đảng cộng sản và giai cấp vô sản là hai thứ khác nhau. Đảng cộng sản là tập họp những tên trộm cướp, gian manh và sát nhân quốc tế. Nói cộng sản trộm cướp, gian manh  và sát nhân là vì cộng sản cướp tài sản tư bản, cướp tài sản tư nhân, dối trá, lường gạt  và giết hại hàng trăm triệu người khắp thế giới. Dù một số người là đảng viên cộng sản ngồi ở bàn giấy cũng đã phạm tội đồng lõa. Còn vô sản là công nhân , là những người bị tư bản bóc lột. Cộng sản khác vô sản vì Marx cho rằng cộng sản lãnh đạo, và giáo dục vô sản ( vì vô sản ngu quá phải không?), còn vô sản là tay sai, là nô lệ của đảng, là thành phần bung xung cho cộng sản lợi dụng.

Trong phần IV Tuyên Ngôn Cộng Sản, Marx viết:
”Những người cộng sản bảo vệ và đại biểu cho tương lai của phong trào... Nhưng không một phút nào Đảng cộng sản lại quên giáo dục cho công nhân một ý thức hết sức sáng rõ về sự đối kháng kịch liệt giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản” (Tuyên Ngôn Cộng Sản)

Cộng sản ban đầu đề cao vô sản nhưng sau khi thắng lợi, cộng sản thâu tóm tài sản trong nước và trở thành tư sản đỏ, họ trở thành giai cấp thống trị, còn giai cấp vô sản vẫn là giai cấp bị trị. Trong khi cộng sản nắm quyền, công nhân, nông dân, trí thức, thợ thủ công đều trở thành nô lệ của cộng sản. Công nhân, nông dân, thợ thủ công, trí thức ... đã chết tại các ngục tù và tại các công trường, nông trường tại Liên Xô và Trung Quốc, Việt Nam...

Thời quân chủ và thực dân, dân nghèo còn được đi học , nằm bệnh viện miễn phí nhưng từ 1985, Việt Nam theo chân Trung Cộng, bãi bỏ bao cấp, học sinh, bệnh nhân phải trả tiền nếu không thì phải thất học và chịu chết. Tính chất dân chủ và xã hội của cộng sản không còn nữa. Cái tiết mục " cưỡng bách giáo dục", "phổ thông giáo dục" trong Tuyên Ngôn Cộng sản đã bị con cháu Mao, Hồ quăng vào sọt  rác rồi. Đảng Cộng sản ngày nay là đảng Mafia cướp của, giết người. Đảng cộng sản là đảng cầm quyền và cũng là đảng Mafia nên mặc tình thao túng. Cái danh hiệu cộng sản ngày nay không còn ý nghĩa nào nữa.

Đảng Cộng sản  Việt Nam  dối trá khi đưa ra bài viết của Trần Dân Tiên, T.Lan, Ngục Trung Nhật Ký, Di chúc Hồ Chí Minh....Trong việc tuyên truyền chủ nghĩa Marx, Việt cộng  cũng gian manh, xảo quyệt thế thôi.  Cũng có thể họ ngu dốt, cũng có thể họ man trá xuyên tạc lời Marx. Trong Tuyên ngôn cộng sản , Marx viết như thế này theo bản tiếng Việt phần II:

Vậy là về mặt thực tiễn, những người cộng sản là bộ phận kiên quyết nhất trong các đảng công nhân ở tất cả các nước, là bộ phận luôn luôn thúc đẩy phong trào tiến lên[7] về mặt lý luận, họ hơn bộ phận còn lại của giai cấp vô sản ở chỗ là họ hiểu rõ những điều kiện, tiến trình và kết quả chung của phong trào vô sản.

Bản tiếng Anh như sau:
The Communists, therefore, are on the one hand practically, the most advanced and resolute section of the working-class parties of every country, that section which pushes forward all others; on the other hand, theoretically, they have over the great mass of the proletariat the advantage of clearly understanding the lines of march, the conditions, and the ultimate general results of the proletarian movement.

Chú thích (7) của Engels, cho biết bản tiếng Anh xuất bản năm 1888 thay cho những chữ "luôn luôn thúc đẩy phong trào tiến lên" là những chữ "tiên tiến nhất".

Chủ từ trong câu là người cộng sản. Ai tiên tiến nhất? Marx vỗ ngực cho ông là tiên tiến nhất, và các ông đồng chí cộng sản ác ôn của ông là tiên tiến nhất chứ không phải giai cấp công nhân. Như vậy là cộng sản nói sai lời Marx đã hơn nủa thế kỷ.

Marx nhiều lần coi khinh giai cấp vô sản và đề cao ông và đảng cộâng sản cho nên ông luôn nhấn mạnh " người cộng sản là tiên tiến nhất",  thúc đẩy phong trào tiến lên",  bảo vệ và đại biểu cho tương lai của phong trào...giáo dục cho công nhân....

 Marx  và đảng cộng sản lợi dụng giai cấp vô sản để chiếm quyền, chiếm nước, họ không tôn trọng, yêu thương gì giai cấp lao động, giai cấp vô sản. Marx không hề ca ngợi giai cấp thợ thuyền là tiên tiến, tiên phong, tuy nhiên, trong Tuyên ngôn cộng sản, Marx cũng có nói:"Trong tất cả các giai cấp hiện đang đối lập với giai cấp tư sản thì chỉ có giai cấp vô sản là giai cấp thực sự cách mạng.Tất cả các giai cấp khác đều suy tàn và tiêu vong cùng với sự phát triển của đại công nghiệp, còn giai cấp vô sản lại là sản phẩm của bản thân nền đại công nghiệp.
Các tầng lớp trung đẳng là những tiểu công nghiệp, tiểu thương, thợ thủ công và nông dân... không cách mạng mà bảo thủ. Thậm chí, hơn thế nữa, họ lại là phản động: họ tìm cách làm cho bánh xe lịch sử quay ngược trở lại”.
(Of all the classes that stand face to face with the bourgeoisie today, the proletariat alone is a genuinely revolutionary class. The other classes decay and finally disappear in the face of Modern Industry; the proletariat is its special and essential product. The lower middle class, the small manufacturer, the shopkeeper, the artisan, the peasant, all these fight against the bourgeoisie, to save from extinction their existence as fractions of the middle class. They are therefore not revolutionary, but conservative. Nay, more, they are reactionary, for they try to roll back the wheel of history.)

 Mạch văn ở đây đi liền với nhau, nhắm so sánh  vô sản với các giai cấp khác. So với các giai cấp khác thì vô sản cách mạng hơn , còn các giai cấp khác phản động và bảo thủ. Có tinh thần cách mạng không phải là giác ngộ cách mạng, đi đầu trong cuộc cách mạng mà chỉ là dễ tin, dễ theo cộng sản, còn các giai cấp khác thì chống lại.

Trong Tuyên ngôn Cộng Sản, Marx viết:" Cách mạng cộng sản chủ nghĩa là sự đoạn tuyệt triệt để nhất với những quan hệ sở hữu kế thừa của quá khứ; không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy rằng trong tiến trình phát triển của nó, nó đoạn tuyệt một cách triệt để nhất với những tư tưởng kế thừa của quá khứ”. (The communist revolution is the most radical rupture with traditional relations; no wonder that its development involved the most radical rupture with traditional ideas.)

Thật vậy, Marx cho rằng giai cấp vô sản có tinh thần thân cộng, dễ tin cộng sản trong khi nhân dân thì chống đối và bảo thủ, nghĩa là phản kháng việc cấm tư hữu, phá hoại nền văn hóa cũ trong đó có phương thức sinh hoạt và lao động cũ. Họ chống phương thức sản xuất cộng sản là họ thích lao động tự do, chống hợp tác hóa, tập thể hóa, chống làm nô lệ trong các công trường, nông trường.
Cái thật lòng cách mạng, thật sự cách mạng chỉ là sự ngu xuẫn đi theo cộng sản phản dân hại nước, phá hoại hòa bình thế giới. Tinh thần cách mạng như vậy thì không có gì là tốt đẹp.

Tuy nhiên, chúng ta cũng nên hiểu đó là ý tưởng của Marx, cho rằng vô sản chống hữu sản, tư sản, tư bản chứ thật sự thâm sâu trong tiềm thức, cộng sản hay vô sản đều thich tư hữu, thích quyền uy, thích giàu sang phú quý. Cộng sản hay vô sản đều thích đánh người, giết người để cướp quyền, cướp tài sản, thích đàn áp, đánh đập và ngồi trên đầu nhân dân, bắt nhân dân quỳ lạy họ.Bình đẳng, san bằng bất công xã hội chỉ là danh từ đầu môi chót lưỡi của bọn cộng sản lưu manh, dối trá.

 Thực ra câu nói của Marx cũng mâu thuẫn. Nếu vô sản thực sự cách mạng thì sao phải nhờ người cộng sản lãnh đạo và giáo dục? Nếu giai cấp vô sản thực sự cách mạng thì sao họ không đứng lên mà phải nhờ những trí thức như Marx, Engels là con nhà tư bản khởi xướng thuyết cộng sản,  bọn  Trần Độc Tú, Chu Ân Lai, Nguyễn Tất Thành , Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên GIáp là con nhà phong kiến xây dựng , và các tay hoạt đầu cộng sản giả làm công nhân để tuyên truyền và sách động?

Câu nói của Marx cũng sai là vì có nhiều cuộc cách mạng, nhiều thành phần tham gia cách mạng và làm cách mạng không phải chỉ có vô sản mới làm cách mạng như Marx nói. Cách mạng 1789 tại Pháp là do trí thức và nhân dân Pháp lật đổ chế độ quân chủ chứ không phải giai cấp công nhân. Cách mạng tân hợi (1911) tại Trung Quốc do Tôn Dật Tiên lãnh đạo không phải do giai cấp công nhân. Tại Việt Nam, khi Pháp xâm lược, các trí thức và nhân dân, đặc biệt là nông dân đã nổi lên làm cách mạng giải phóng dân tộc, không phải giai cấp công nhân làm cách mạng. Đến khi giai cấp tư bản phát triển, giai cấp công nhân đã hinh thành nhưng công nhân Âu Mỹ không theo cộng sản. Cộng sản thành công ở Á, Phi là do tinh thần độc lập dân tộc chứ không phải vì cách mạng vô sản.

Marx đề cao giai cấp vô sản, giai cấp công nhân vì ông nghĩ vô sản là đối chọi với tư sản. Ông hô hào lật đổ chính quyền tư sản để thiết lập chính quyền cộng sản. Bọn đồ đệ của ông theo lời dạy của ông gây chiến tranh,  tàn sát những ai yêu độc lập , tự do. Ông muốn xây dựng một xã hội hoàn toàn những con người xã hội chủ nghĩa. Như vậy là vụng suy, ông điên loạn thế mà biết bao triết gia, trí thức chạy theo ông!

Tư sản là ai? Họ đa số là những người làm việc tích cực đã tích luỹ tài sản trong qua trình lao động. Họ cũng là những người may mắn như đào được vàng, hay trúng mùa, trúng số độc đắc. Họ cũng là người có trí tuệ khôn ngoan nên đã cải thiện lề lối làm việc, sáng chế những công trình có ích cho lao động và sản xuất. Rõ rệt nhất họ là những người mạnh khoẻ, lao động tốt. Họ cũng là những người chăm chỉ, không lười biếng, không say mê rượu trà, cờ bạc hay rong chơi... Lẽ tất nhiên có một số làm ăn bất chánh mà giàu như cổ nhân đã nói " vi nhân bất phú, vi phú bất nhân". Cộng sản rêu rao chống tham ô, lãng phí, san bằng bất công xã hội  nhưng trong khi xây dựng thiên đường cộng sản, họ bắt nhân dân lao động làm việc khổ sở, còn họ và gia đình trở thành giai cấp mới, lấy tài sản quốc gia làm tài sản riêng. Những tư sản đỏ ở Nga, Trung Quốc, Việt Nam vốn là những tay cộng sản kiên trung nhất nhưng cũng gian manh nhất, trắng trợn cướp nhà, cướp đất nhân dân.

Một xã hội thường có kẻ tà người chánh, người trung và kẻ ninh. Dù có một vài người tư sản gian ác ta không thể giết hại hay cầm tù mọi tư sản như cộng sản đã làm. Dù nhổ hết rễ, cỏ vẫn mọc. Tại  Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam tư sản, địa chủ đã bị tiêu diệt nhưng tư sản đỏ mọc lên, tàn ác ngàn lần tư bản  cũ.

Quan điểm Marx là chia rẽ quốc gia, là phá hoại tinh thần đoàn kết dân tộc và hòa bình thế giới. Trong khi các triết gia, các tôn giáo kêu gọi lòng từ bi bác ái thì Marx và cộng sản  khêu gợi hận thù và vu khống, xuyên tạc sự thật.

Xã hội là một bức tranh hòa hợp.  Một xã hội phải có trí thức để sáng chế ra các kỹ thuật mới để nâng cao lao động sản xuất. Nhờ các nhà sáng chế mà từ thế kỷ 18-19 công nghiệp phát triển và đưa đến nền văn minh khoa học ngày nay. Có sáng chế phát minh khoa học, còn phải có người đầu tư để phát triển và thực hiện công cuộc kinh doanh. Và cần công nhân làm việc. Cộng sản cho rằng trong kinh doanh, sản xuất  chỉ cần có công nhân. Tuy nhiên, công nhân chỉ là thợ, họ làm sao kinh doanh, họ làm sao nâng cao kỹ thuật, họ làm sao quản trị. Tất nhiên phải cần đến trí thức, tư sản, kỹ sư, quản trị gia, nhà tài chính, nhà kinh tế.

Công nhân chỉ là chân tay. Con ngưởi cần có đầu óc và cần chân tay. Tư sản và trí thức là đầu óc. "Một người hay lo bằng kho người hay làm". Không có người suy nghĩ, lo lắng thì chân tay không làm gì được.Ngoài ra xã hội nào cũng cần có quân đội,  nông dân, thương gia, văn sĩ, ca sĩ, họa sĩ, giáo sư ... chứ không  phải chỉ có công nhân. Quan điểm của Marx rất phiến diện về xã hội và lao động.  Bọn cộng sản là sâu bọ ăn bám, và ác thú hại người. Cộng sản chỉ là những tay trộm cướp, lưu manh, giết người, dối trá, không ích gì cho việc xây dựng kinh tế, xã hội, thương nghiệp, công nghiệp. Chuyên môn của cộng sản là bắn sẻ, ám sát, giật mìn, phá cầu, đào đuờng và dối trá (Gorbachev đã nhấn mạnh sự dối trá của Cộng Sản). Thực tế từ Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam, Cambodia cho thấy Lenin, Stalin, Mao, Hồ, Pol Pot chỉ là những tay dối trá, sát nhân và phá hoại kinh tế và văn hóa dân tộc.

Thời quân chủ, vua chúa dùng những kẻ sĩ, người nghèo hèn có tài được trọng dụng. Tư bản tôn trọng chuyên môn. Quân chủ và tư bản tôn trọng mọi giai cấp. Chi có cộng sản là bạc dãi, thù hận, khinh khi trí thức. Họ ghét, thù hận trí thức vì đa số trí thức biết suy nghĩ, không dễ dàng tin cộng sản. Cộng sản lầm to khi tưởng rằng cướp được tài sản của tư bản và nhân dân là họ có thể làm được mọi chuyện. Nhưng sự đời không đơn giản như vậy. Có uy, có tiền nhưng rồi họ phá tán hết. Kết cuộc rồi thì họ phải bán nước, phản dân.Nhiều công ty giao cho tư nhân thì có lãi, đến khi vào quốc doanh thì thua lỗ. Điều này cho thấy Marx và đám cộng sản đã mê lầm khiến cho tổ quốc và nhân dân phải chịu bao thập niên đau khổ.

Ngày nay, các chính phủ đã thấy rõ sự hợp tác giữa lao động và tư bản, và đã có chính sách an sinh xã hội để lấp bớt hố ngăn cách xã hội. Xã hội tư bản chưa phải là thiên đường nhưng có nhiều tự do, dân chủ hơn xã hội cộng sản là một địa ngục.

Marx cũng nhận định sai khi nói tất cả các giai cấp khác đều suy tàn và tiêu vong cùng với sự phát triển của đại công nghiệp, còn giai cấp vô sản lại là sản phẩm của bản thân nền đại công nghiệp.

Nói như vậy là Marx gây căm thù trong lòng mọi người. Ông kết tội khoa học kỹ thuật và tư bản đã giết hại một số ngành nghề khiến công nhân thất nghiệp. Cách mạng công nghiệp đem lại sự phát triển  cho nhiều ngành nghề, nhiều giai cấp chứ không riêng giai cấp thợ thuyền. Thí dụ thương nghiệp, giáo dục,  du lịch, ngành thực phẩm, ngành dịch  vụ, điện ảnh, ca nhạc, quân sự, y tế...Ngày xưa người ta cưỡi ngựa nay thì đi xe ô tô, đi tàu bay. Cưỡi ngựa chỉ  được một, hai người. Đi xe ngựa thì được  5, 6 chỗ và một người đánh xe ngựa. Còn đi xe hơi thì có 4 chỗ, mười hai chỗ hay một trăm ghế. Tàu hỏa có thể chở hàng ngàn người, và thời gian có thể vài giờ, vài ngày. Xe hàng, tàu thủy, phi cơ mở ra cho hàng trăm .hàng ngàn du khách và hàng ngàn công ăn việc làm,

Cách mạng khoa học kỹ thuật đưa đến cách mạng công nghiệp, tất nhiên một số ngành nghề  suy tàn. Đó là sự thực nhưng không ai bị cải tạo, bị đấu tố, bị  ngăn cấm mà bị thay thế theo luật đào thải tự nhiên.  Luật đào thải tự nhiên đã có từ lâu.  Thời đồ đá người ta đua nhau mài đá làm búa, làm dao. Đến thời đồ đồng, người ta làm  trống đồng, gương đồng, thuyền đồng, mâm đồng, chén đồng, nồi đồng. Nói như thế không có nghĩa  là nghề đẽo, chạm, khắc đá bị tiêu diệt.  Khi người ta xoay qua nghề làm nồi đồng, mâm đồng,  nghề  làm nồi đất, mâm gỗ vẫn tồn tại chứ không bị  nghị quyết này, nghị quyết kia cấm đoán  hoặc bắt đi cải tạo! Trong thời  đại văn minh, con đò  xưa bến cũ không còn, nó được thay thế bằng chiếc cầu, xe đò, xe bus, xe ô tô, tàu thủy và những bến tàu, bến xe và phi trường rộng rãi. Giếng nước đầu xóm ngày xưa không còn, ngọn đèn dầu lạc không còn mà được thay thế bằng cảnh quang khác. Đó là  nước vào  trong nhà, người ta không phải gồng gánh ra giếng  xếp hàng và choảng nhau. Đó là ngọn đèn điện sáng trưng khắp phố phường. Cô hàng xén, ông lái đò, ông xà ich xe ngựa , bà già  bán nước ở cây đa đầu làng đã hóa thành cô tiếp viên hàng không, cô y tá, cô giáo viên,  cô bán bia ôm, cô vũ nữ, cô ca sĩ, ông phi công,  ông tài xế taxi,  bà giám đốc ngân hàng, bà nghị sĩ, bà bộ trưởng, bà thủ tướng...Marx đeo kính đen cho nên chỉ thấy vũ trụ màu đen. Marx mang tâm ác cho nên chỉ thấy đấu tranh, chém giết.

II. GIAI CẤP TƯ SẢN LÀ AI ? GIAI CẤP VÔ SẢN LÀ AI? GIAI CẤP CÔNG NHÂN LÀ AI?
Giai cấp vô sản, giai cấp công nhân là ai? Đây cũng là một thủ đoạn bịp bợm của cộng sản. Trong bản Tuyên ngôn công sản, Marx và Engels dùng vô sản và công nhân là một và không định nghĩa rõ ràng. Vì vậy, cộng sản khi còn hoạt động bí mật tung ra khẩu hiệu lấy của nhà giàu chia cho nhà nghèo, xóa tan bất công xã hội, lấy ruộng địa chủ chia cho dân nghèo. Họ lợi dụng sự thù hằn sẵn có lâu đời giữa giàu và nghèo, cho nên ai cũng thấy mình là nghèo, sẵn lòng đi theo cộng sản. Họ ca tụng công nhân, thợ thuyền cho nên đại đa số cho mình là dân lao động thợ thuyền thuộc sự bảo vệ của đảng cộng sản cho nên nức lòng hoan hô Mác, Mao, Hồ Chí Minh, Pol Pot...

Về sau Engels mới định nghĩa rõ giai cấp tư sản, giai cấp công nhân. Bản tiếng Anh như sau:
[1] By bourgeoisie is meant the class of modern capitalists, owners of the means of social production and employers of wage labor.
By proletariat, the class of modern wage laborers who, having no means of production of their own, are reduced to selling their labor power in order to live. [Note by Engels - 1888 English edition]
Bản tiếng Việt:Chú thích như sau

[1] Giai cấp tư sản là giai cấp những nhà tư bản hiện đại, những người sở hữu tư liệu sản xuất xã hội và sử dụng lao động làm thuê. Giai cấp vô sản là giai cấp những công nhân làm thuê hiện đại, vì mất các tư liệu sản xuất của bản thân, nên buộc phải bán sức lao động của mình để sống. (Chú thích của Ăng-ghen cho lần xuất bản bằng tiếng Anh năm 1888)

Tuy Marx định nghĩa như thế, người cộng sản làm trái lại với tất cả gian manh, tàn ác. Người ta ngây thơ mà hoan hô đánh tư sản và cải cách ruộng đất chia ruộng cho dân nghèo vì họ nghĩ rằng tư sản là tư bản như kiểu Bạch Thái Bưởi ngoài Bắc hay trong Nam Kỳ lục tỉnh nhất Sỹ, nhì Xường, tam Phương, tứ Định và địa chủ phải là người có mấy trăm mẫu ruộng, cò bay thẳng cánh, ai ngờ tư sản chỉ là người buôn bán có cửa hàng ở hàng Đào, hàng Trống, và địa chủ chỉ là ông nhà nông có vài sào ruộng , vài đồng Đông Dương, vài chục ký thóc còn lại trong nhà ( xem Hoàng Văn Chí, Từ Thực Dân đến Cộng Sản) !
 Sau 1955, Việt Cộng chiếm nửa nước, một số nhảy ra báo công, xin vào đảng, xin việc làm thì mới té ngữa ra là mình chẳng phải là vô sản, là giai cấp thợ thuyền. Như Engels đinh nghĩa ở trên, vô sản hay công nhân phải là người thợ có tay nghề cao, làm việc trong hãng xưởng tư bản.

Theo điều kiện trên, Bác không có tay nghề cao, chỉ là phụ bếp, bố là phong kiến tay sai thực dân, Bác Chí Công chỉ là thợ sơn theo kinh tế cá thể, ông Đỗ Mười là thợ hoạn dùng dao kéo bằng tay chứ không dùng máy móc tân tiến của tư bản, đại tướng  Nguyễn Chí Thanh luôn lên gân Mác Lê là nông dân, là thành phần phản động, Trần Quốc Hoàn là vô sản lưu manh vì y là trộm cắp đâm chém  ngoài chợ. Phần lớn cấp lãnh đạo cộng sản không ai thực sự là vô sản, là công nhân.Vì muốn khoác áo  công nhân cho nên các ông cộng sản kiếm cho mình một cái gì liên quan đến công nhân. Cậu Ba khai là học xưởng Ba Son vài tuần, ông Ba khai làm bẻ ghi tàu hỏa. Thiệt không?
 Rõ ràng cộng sản là một lũ ác ôn, côn đồ đứng ra lãnh đạo đảng, vỗ ngực xưng là tiên tiến, cách mạng chứ chẳng phải là giai cấp công nhân. Cộng sản và công nhân là hai thành phần khác nhau. Cộng sản là giai cấp thống trị, công nhân là giai cấp bị trị mặc dầu một vài công nhân đã trở thành lãnh tụ hay quan lớn ăn trên ngồi trốc.

III. PHỤC VỤ ĐA SỐ?

Marx huênh hoang cho rằng đảng cộng sản phục vụ quyền lợi đa số còn tư sản phục vụ thiểu số. Trong Tuyên Ngôn cộng sản, Marx viết:

"Tất cả những phong trào lịch sử, từ trước tới nay, đều là do thiểu số thực hiện, hoặc đều mưu cầu lợi ích cho thiểu số. Phong trào vô sản là phong trào độc lập của khối đại đa số, mưu cầu lợi ích cho khối đại đa số. Giai cấp vô sản, tầng lớp ở bên dưới nhất của xã hội hiện tại, không thể vùng dậy, vươn mình lên nếu không làm nổ tung toàn bộ cái thượng tầng kiến trúc bao gồm những tầng lớp cấu thành xã hội".
Khi viết những hàng này, Marx đã mâu thuẫn với chính ông!

(1). Vào thời Marx, cách mạng kỹ nghệ mới khởi đầu. Cách mạng kỹ nghệ bắt đầu từ thế kỷ 18-19, và ảnh hưởng đầu tiên là ở Tây Âu và Bắc Mỹ.Bước chuyển đó đã được thực hiện qua hàng loạt những cuộc cách mạng như: Cách mạng Hà Lan (1566-1572), Cách mạng Anh (1640-1689), Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ (1775-1783), Cách mạng tư sản Pháp (1789-1799)..Các cuộc cách mạng này dẫn cách mạng khoa học kỹ thuật, rồi tiến đến cách mạng công nghiệp. Cách mạng công nghiệp xảy ra đầu tiên tại Anh quốc.

Nước Anh đi đầu còn những nước như Nga, Pháp, Đức đều là những nước nông nghiệp, kỹ nghệ chưa phát triển, chưa có giai cấp tư bản cũng như giai cấp vô sản. Chính Marx cũng công nhận điều này khi ông viết trong Tuyên Ngôn Cộng sản "Trong những nước như nước Pháp, ở đó nông dân chiếm quá nửa dân số".
Như vậy vô sản và đảng cộng sản còn là thiểu số không thể nói là phục vụ quyền lợi đa số.

(2). Đảng Cộng sản và giai cấp vô sản là thiểu số không phục vụ ai cả. Đảng Cộng sản coi toàn thể nhân dân là kẻ thù nên không thể phục vụ đa số.
Trong Tuyên ngôn cộng sản, Marx nói: "Các tầng lớp trung đẳng là những tiểu công nghiệp, tiểu thương, thợ thủ công và nông dân, tất cả đều đấu tranh chống giai cấp tư sản để cứu lấy sự sống của họ với tính cách là những tầng lớp trung đẳng. Cho nên họ không cách mạng mà bảo thủ. Thậm chí, hơn thế nữa, họ lại là phản động: họ tìm cách làm cho bánh xe lịch sử quay ngược trở lại.
Như vậy là Marx chia xã hội thành ba giai cấp. Giai cấp tư sản và trung đẳng là phản động, là kẻ thù,  một mình vô sản là theo cộng sản. Như vậy, cộng sản chỉ chiếm khoảng một phần ba nhân dân, tranh đấu cho thiểu số  thì sao gọi là phục vụ đa số?

Ngày nay, rõ là cộng sản không phục vụ dân tộc, cũng không phục vụ giai cấp vô sản. Cộng sản ngày nay trở thành tư bản đỏ , chỉ nhằm phục vụ thiểu số giai cấp mới trong đảng mà thôi.. Theo DOANH NHÂN CAFELAND, Có tới 83 tỷ phú đôla xuất hiện trong 2 kỳ họp chính trị quan trọng của Trung Quốc trong năm nay. Quốc hội Trung Quốc có thể được xem là quốc hội “giàu” nhất trên thế giới hiện nay bởi mật độ cao của các tỷ phú.
h

Theo một báo cáo về quản lý hành chính và tình hình các công ty, gia đình Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo sở hữu lượng tài sản có tổng giá trị vào khoảng 2,7 tỷ USD.


Tờ báo Mỹ hôm thứ Sáu đưa tin rằng tài sản mà gia đình của ông Ôn Gia Bảo kiểm soát trị giá ít nhất là 2,7 tỷ USD. Trung Quốc đã lên án bài phóng sự như một hành động bôi nhọ và các trang mạng của tờ New York Times cùng các trang tham khảo khác được phóng sự điều tra này kết nối trên các blogs đã bị chặn ở Trung Quốc.


Như vậy, lời Marx tuyên bố là sai lầm và khoác lác. Cộng sản là một bọn phản quốc, hại dân, chủ nghĩa Marx là một tôn giáo ngu muội và tàn ác cần phải trừ bỏ.

Canada ngày 8 tháng 4-năm 2013.
Nguyễn Thiên Thụ

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.